การเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาดี – สร้างบง จังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการดำเนินงานด้านการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว 2) สร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ 3) ประเมินความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านการตลาดและความพึงพอใจต่อโครงการอบรมของแหล่งท่องเที่ยว บ้านนาดี – สร้างบง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย จำนวน 98 คน และ 2) กลุ่มขยายผลการดำเนินงาน จำนวน 143 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดเวทีประชาคม การประชุมกลุ่มย่อย การคัดเลือกโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจ สรุปบทเรียน และคืนข้อมูล ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาดี – สร้างบง ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มมูลค่ากิจกรรมการท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความภาคภูมิใจ ช่วยสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และลดความเหลื่อมล้ำ โดยอาศัยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การขยายผลการดำเนินงานสู่ภายนอกชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ และชุมชนใกล้เคียง ผลการประเมินพบว่ากลุ่มสมาชิกมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (mean = 4.05) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.08) ซึ่งกลุ่มสมาชิกแหล่งท่องเที่ยวจะนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาดี – สร้างบง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เวชชนินนาทว. (2018). การเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาดี – สร้างบง จังหวัดอุดรธานี. Area Based Development Research Journal, 9(5), 327-346. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/110835
Section
Research Articles