ผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพาราบ้านศรีฐาน จังหวัดยโสธร

Main Article Content

ชัยวุฒิ วัดจัง
ศันศนีย์ ศรีจันทร์
เสาวลักษณ์ บุญยอด
สราวุธ ประเสริฐศรี

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหมอนขิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นจากยางพาราของวิสาหกิจชุมชน ชาวสวนยางพาราตำบลศรีฐาน (วชพศ.) อำาเภอป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ปัญหาหลักของกระบวนการผลิตหมอนขิดแบบ ดั้งเดิม คือ การขาดแคลนนุ่นและมีฝุ่นละอองซึ่งส่งผลเสียต่อ สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน งานวิจัยนี้จึงเปลี่ยนวัตถุดิบของไส้หมอนขิด จากนุ่นเป็นยางฟองน้ำ ซึ่งผลิตจากน้ำยางพาราสดจากสวนยางพาราของสมาชิก วชพศ. โดยใช้กระบวนการวิจัยในห้องปฏิบัติการร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและสภาพทั่วไปของ วชพศ. ในการผลิตหมอนขิด 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำจากน้ำยางพาราและอุปกรณ์สำหรับการผลิตยางฟองน้ำ 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่ วชพศ. และ 4) ส่งเสริมการ ตลาดโดยใช้ส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสินค้าและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย ผลการดำเนินงานวิจัยในปีพ.ศ. 2558-2560 พบว่า การเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นยางฟองน้ำ สามารถลดปริมาณ ฝุ่นในสิ่งแวดล้อมสถานที่่ทำงานและทำให้ผลิตภัณฑ์หมอนขิด มีมูลค่าสูงข้ึน นอกจากน้ียังพบว่า วชพศ. สามารถผลิตหมอนขิดยางพาราและพัฒนาเทคนิคใหม่ ซึ่งทำให้ได้ ผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพาราที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งนักวิจัยและ สมาชิก วชพศ. ยังได้รับการพัฒนาในมิติของการสร้างคนและสร้างการเรียนรู้ในชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วัดจัง ช., ศรีจันทร์ ศ., บุญยอด เ., & ประเสริฐศรี ส. (2018). ผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพาราบ้านศรีฐาน จังหวัดยโสธร. Area Based Development Research Journal, 10(1), 1–18. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/111964
Section
Research Articles