ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างความเชื่อมโยง “ โซ่แห่งคุณค่า จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ” กรณีศึกษา : กลุ่มเพื่อนแพะ (ผู้เลี้ยงแพะ) จังหวัดภูเก็ต

Main Article Content

กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ
อนันต์ สันติอมรทัต
จารุวรรณ พรหมเงิน
แสงระวี ณ พัทลุง
อนิตทยา กังแฮ
ชาญณรงค์ ตันติชำนาญกุล
วารุณี ธารารัตนากุล
เกษม เชื้อสมัน
วราลักษณ์ ไชยทัพ
นุจิรัตน์ ปิวคำ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทิศทางการดำเนินงาน ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทำให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวและสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควบคู่กับกระบวนการกลุ่มย่อยและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำผู้เลี้ยงแพะจังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน เริ่มจากการใช้ทฤษฎี SIPOC model ดำเนินการวิเคราะห์ผู้ผลิต ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และลูกค้า เพื่อร่วมวิเคราะห์การจัดกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ใช้เครื่องมือแผนผังต้นไม้ วิเคราะห์เส้นทางการผลิตต้นทุนปัจจัยการผลิต ปัจจัยการพึ่งตนเอง การพึ่งพาปัจจัยภายนอก ใช้แผนภูมิก้างปลา วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูป ระบบข้อมูล โลจิสติกส์ ใช้เครื่องมือตุ๊กตาผู้บริโภค วิเคราะห์ลูกค้า เป้าหมาย ช่องทางการตลาด ใช้เครื่องมือดอกไม้ของชุมชนเพื่อวิเคราะห์ทุนชุมชน ตลอดจนดำเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลวิจัย พบว่า กลุ่มผู้เลี้ยงแพะมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนิน การพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มซึ่งปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตร์เดิม และมีโซ่แห่งคุณค่าแพะ จังหวัดภูเก็ต ที่ร่วมกันสังเคราะห์จากข้อมูลเครื่องมือและการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ผลักดันสู่แผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จิตต์เกื้อ ก., สันติอมรทัต อ., พรหมเงิน จ., ณ พัทลุง แ., กังแฮ อ., ตันติชำนาญกุล ช., ธารารัตนากุล ว., เชื้อสมัน เ., ไชยทัพ ว., & ปิวคำ น. (2018). ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างความเชื่อมโยง “ โซ่แห่งคุณค่า จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ” กรณีศึกษา : กลุ่มเพื่อนแพะ (ผู้เลี้ยงแพะ) จังหวัดภูเก็ต. Area Based Development Research Journal, 10(1), 19–32. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/111966
Section
Research Articles