การพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ชุมชนบ้านนาบอน จังหวัดเลย

Main Article Content

ภัทรธิรา ผลงาม
สุมณฑา ศรีสวัสดิ์
สุทัต หนูมาก

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านนาบอน หมู่ที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือสมาชิกในชุมชนบ้านนาบอน จำนวน 155 ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้อาวุโสในท้องถิ่น รวมทั้งภาคีที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากอบต.ชัยพฤกษ์ เทศบาลเลย และสำนักงานพัฒนาชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสำรวจและแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และประเด็นสนทนากลุ่ม การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคสามเส้า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา วิธีการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านนาบอน จังหวัดเลย ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน (2) กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (3) กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด (4) กิจกรรมปลูกพืชสวนครัว และ (5) กิจกรรมจัดทำสวนของชุมชนชื่อว่า “สวนพอเพียงบ้านนาบอน” ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน คือเกิดการรวมตัวของสมาชิก จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาบอนเพื่อดำเนินธุรกิจในชุมชน ทำให้ชุมชนมีอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ผลงาม ภ., ศรีสวัสดิ์ ส., & หนูมาก ส. (2018). การพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ชุมชนบ้านนาบอน จังหวัดเลย. Area Based Development Research Journal, 10(1), 44–54. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/111972
Section
Research Articles