การพัฒนาระบบและกลไกบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอกชนที่เื้อต่อการวิจัยเชิงพื้นที่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท (ตำบลสารภี)

Main Article Content

นินุช บุณยฤทธานนท์
สัชฌุเสรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

Abstract

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์


Development of system and mechanism on research management of private university accommodating to Area-based Collaborative Research (for development rural-urbanization): The Far Eastern University and The Community Development Research for Sarapee sub-district

Development of system and mechanism on research administration of private university accommodating to Area-based Research (semi-urban and semi-rural area) is beginning from the Academic service work of Public Administration Faculty of The Far Eastern University in Sarapee sub-district, Sarapee district, Chiangmai province. This project came from the realization to the urgent problems of semi-rural and semi-urban community. Eventually, it led to the development of Area-based research through the collaboration amomg The Far Eastern University, Governmental Organizations and Community of Sarapee sub-district, co-sponsored by The Thailand Research Fund (TRF) to integrate the mission of each department in collective resolving community problems. The result of the continuous area survey and the study of Area-based research management of The Far Eastern University has originated two research objectives which are 1) to create an appropriate innovation for Sarapee sub-district community in three dimensions: economic, social and environmental., and 2) to improve the system and mechanism for socially-engaged research of The Far Eastern University which covered 10 villages of Sarapee sub-district community. The participatory process to improve the quality of life of the targeted population has been undertaken.

Overall operation of the project, regarding the development of the system and mechanism has been for one year and six months since October 2014. It’s found that there has been many changes in the institute on research management for example; the working group to define the rules and procedures for financial regulation and the socially-engaged research committee were set up. Also the program for capacity building for the new researcher was provided. For the part of Sarapee sub-district development research for a one-year, six research projects have been undertaken. The results were as follows; the holistic study of the community context, the process of exchange knowledge sharing between researchers and targeted community, the adjustment of community development process, the solutions proposed by the people participation process, which is suitable for the semi-urban, semi-rural community such as the search of cultural capital of the community through the collection of local history, the development of the stable career group and the development of working process based on cooperation rather than dictation. All of these efforts have built the connection of working together. At present, the six sub-projects are on due course to achieve the objectives of each sub-projects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุณยฤทธานนท์น., & เรืองเดชสุวรรณส. (1). การพัฒนาระบบและกลไกบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอกชนที่เื้อต่อการวิจัยเชิงพื้นที่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท (ตำบลสารภี). Area Based Development Research Journal, 8(2), 76-99. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95651
Section
Research Articles