วารสารวิชาการ เป็นสื่อสำคัญในการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิจัยในแต่ละยุคสมัย อีกทั้งเป็น มรดกทางวิชาการ ส่งต่อระหว่างนักวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น ดังที่เห็นได้จากวารสารชั้นนำเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ล้วนได้รักษาคุณภาพทางวิชาการ ผ่านการพิสูจน์ของกาลเวลา

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง โดยโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล และ สกว ได้รับความไว้วางใจให้สืบทอดการผลิตวารสารตั้งแต่ปีที่ 9 กองบรรณาธิการชุดใหม่จึงขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณ ท่านอนุช อาภาภิรม บรรณาธิการและคณะ ที่วางรากฐานวารสารในปีที่ 1-6 และ รศ. ดร. กาญจนา แก้วเทพ บรรณาธิการและสถาบันคลังสมองของชาติ ที่พัฒนาวารสารผ่านปีที่ 7-8 เผยแพร่งานวิชาการรับใช้สังคมและงานวิจัย ABC ให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับและอ้างอิงกว้างขวางในวงการวิชาการไทย

นอกจากคงรักษาความต่อเนื่องในการเผยแพร่ กองบรรณาธิการชุดใหม่ยังมุ่งรักษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของวารสารไว้ พร้อมกับขยายการนำไปใช้ประโยชน์ผ่านสื่อสาธารณะที่เชื่อมโยงบทความ และ เพิ่มการรับรู้โดยการเผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นสากล ต่อไป

Published: 2016-10-01

แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนอย่างยั่งยืน

วัชราภรณ์ จันทนุกูล, สัญญา เคณาภูมิ

3-14

รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อรทัย เลียงจินดาถาวร, กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น, อุทัย อันพิมพ์, รุ่งรัศมี บุญดาว, ปัญจีรา ศุภดล, นาวินี สุตัญตั้งใจ

15-34