วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554

Published: 2014-12-19

การวิเคราะห์สัณฐานเมืองเพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่

ศุภฤกษ์ รังสิโรจน์, ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล, อภิรดี เกษมศุข

54-67