กองบรรณาธิการ

Editorial Board-Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand กองบรรณาธิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Asst. Prof. Songyot  Weerataweemat, Ph.D. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
Assoc. Prof. Warunee Wang, Ph.D. รศ.ดร.วารุณี หวัง
Asst. Prof. Thanasit  Chantaree, Ph.D. ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
Asst. Prof. Pornnarong Charnnuwong, Ph.D. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
Asst. Prof. Monsicha Bejrananda, Ph.D. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
Chantanee Chiranthanut, Ph.D. อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
Pattamaporn Wongwiriya, Ph.D. อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ
Editorial Board กองบรรณาธิการภายนอก
Asst.Prof.Pichet Sowitayasakul
Faculty of Architecture,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand.
ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Assoc. Prof. Chaiyasit dankittikul, Ph.D.
Faculty of Architecture,
Silpakorn University, Thailand.
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Kreangkrai Kirdsiri, Ph.D.
Faculty of Architecture,
Silpakorn University, Thailand.
อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Emeritus Professor Onsiri Panin -
Faculty of Architecture, Kasetsart University, Thailand.
ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asst. Prof. Wandee Pinijvarasin, Ph.D.
Faculty of Architecture,
Kasetsart University, Thailand.
ผศ.ดร.วันดี พินิจวรสิน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Assoc. Prof. Rawiwan Oranratmanee, Ph.D.
Faculty of Architecture,
Chiangmai University, Thailand.
รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asst. Prof. Sant Suwatcharapinun, Ph.D.
Faculty of Architecture,
Chiangmai University, Thailand.
ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asst. Prof. Wiroj Sheewasukthaworn, Ph.D.
Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts
Mahasarakham University, Thailand.
ผศ.ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Nithi Lisnund, Ph.D.
Faculty of Industrial Technology,
Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Thailand.
อ.ดร.นิธิ ลิศนันท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Sarit Tiyawongsuwan, Ph.D.
Faculty of Engineering and Architecture,
Rajamangala University of Technology Isan, Thailand.
อ.ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา
Editor in chief ที่ปรึกษา
Assoc. Prof. Choopong Thongkamsamut, Ph.D. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

Journal History

kku_logo_black_1_75

Volume 1  Issue 1 - 2001 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - พ.ศ.2544
Assoc. Prof. Weerawan Sitisana รศ.วีรวรรณ ศีติสาร
Assoc. Prof. Pranom Tunsukanan, Ph.D. รศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์
Assoc. Prof. Yingsawad Chaiyakul, Ph.D. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
Assoc. Prof. Warunee Wang, Ph.D. รศ.ดร.วารุณี หวัง
Asst. Prof. Thanasit Chantaree, Ph.D. ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
Asst. Prof. Nopadon Thungsakul, Ph.D. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล