การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ).
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ OpenOffice, Microsoft Word หรือ RTF
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

คำแนะนำผู้แต่ง

กระบวนการในการนำส่งและตีพิมพ์บทความ

ผู้เขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ  ต้องนำส่งบทความต้นฉบับทางระบบลงทะเบียนวารสารออนไลน์ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/index โดยก่อนที่จะนำส่งในระบบออนไลน์  ให้ผู้เขียนจัดทำต้นฉบับของบทความ  โดยใช้รูปแบบ  (Format)  และรายละเอียดต่างๆ  ตามที่วารสารกำหนด  ดังนั้น  ผู้เขียนบทความควรศึกษาข้อกำหนดของวารสารในการจัดเตรียมต้นฉบับให้ละเอียดก่อนนำส่งบทความ

ผู้เขียนจะได้รับการติดต่อจากผู้ประสานงานของวารสารฯ  ใน 3 ลักษณะคือ

หนึ่ง  บทความไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ  ซึ่งผู้เขียนสามารถนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงและนำส่งใหม่ได้ในโอกาสต่อไป  (กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน  นับจากวันที่  ผู้เขียนนำส่งบทความในระบบออนไลน์)

สอง  บทความที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น  แต่ให้ผู้เขียนแก้ไขรูปแบบและภาพรวมของบทความ  ภายใต้คำแนะนำจากกองบรรณาธิการ  เมื่อทำการแก้ไขแล้ว  จึงจะส่งออกให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในลำดับต่อไป (กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน  นับจากวันที่  ผู้เขียนนำส่งบทความในระบบออนไลน์เช่นกัน)

และสาม  ผู้เขียนได้รับรายละเอียดของผู้เสนอแนะการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเมื่อผู้เขียนทำการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเมื่อผู้เขียนทำการปรับปรุงแก้ไขบทความเสร็จภายในเวลาที่กำหนดแล้ว  ให้ส่งบทความฉบับสุดท้าย (Final  Manuscript)  มายังกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาก่อนเข้าสู่ระบบตีพิมพ์  หรือนำส่งต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขบทความ  จนกว่าจะผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ

–   เมื่อบทความพร้อมที่จะตีพิมพ์  กองบรรณาธิการจะส่งจดหมายตอบรับ  เพื่อแจ้งสถานะการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนทราบ ภายใน 1 เดือน 

–   บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  หากมีการขอยกเลิกการตีพิมพ์โดยเจ้าของบทความ  เจ้าของบทความดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักฐานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

–   นอกเหนือจากการนำส่งบทความโดยใช้ระบบลงทะเบียนวารสารออนไลน์แล้ว  ผู้เขียนสามารถติดต่อกับกองบรรณาธิการและคณะทำงานได้จากช่องทางอื่นๆ ดังนี้

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 เวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)
E-mail : [email protected]

 ข้อกำหนดในการจัดเตรียมต้นฉบับ  

บทความต้องมีส่วนประกอบต่างๆ ตามตัวอย่างที่แนบมานี้ รูปแบบบทความภาษาไทย https://kku.world/s0z0w  (ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2563) 

 

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.