ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2566

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566

ส่วนหน้า (Front) :
ปก (Cover) : https://kku.world/ts56s

เผยแพร่แล้ว: 2023-09-04

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล tci