ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม 2564

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

ส่วนหน้า (Front) : 
ปก (Cover) : https://kku.world/mlcfz

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-01
ดูเล่มทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล tci