บทความย้อนหลัง

 • มกราคม - เมษายน 2567
  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2024)

  วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2567

   

  ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/u1kee

  ปก (Cover) : 

 • กันยายน - ธันวาคม 2566
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (2023)

  วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566

  ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/fsk8t
  ปก (Cover) : https://kku.world/ts56s

 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (2023)

  วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

  ส่วนหน้า (Front) :
  ปก (Cover) : https://kku.world/mn5uq

   

 • มกราคม - เมษายน 2566
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (2023)

  วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2566

  ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/hi0ha
  ปก (Cover) : https://kku.world/dklif

   

 • กันยายน - ธันวาคม 2565
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (2022)

  วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565

  ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/h4slk
  ปก (Cover) : https://kku.world/r56ml

   

 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2022)

  วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

  ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/x83dw
  ปก (Cover) : https://kku.world/ct4do

   

 • มกราคม - เมษายน 2565
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2022)

  วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565

  ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/45j41
  ปก (Cover) : https://kku.world/c2a5v

   

 • กันยายน - ธันวาคม 2564
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (2021)

  วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

  ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/y1rud
  ปก (Cover) : https://kku.world/k0pv9

   

 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2021)

  วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

  ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/zb02z
  ปก (Cover) : https://kku.world/me0-n

 • มกราคม - เมษายน 2564
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2021)

  วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

  ส่วนหน้า : https://kku.world/g9eif
  ปก : https://kku.world/6374g

1-10 of 32