ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - เมษายน 2565

					ดู ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - เมษายน 2565

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565

ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/45j41
ปก (Cover) : https://kku.world/c2a5v

 

เผยแพร่แล้ว: 2022-01-01

บทความวิจัย