การพัฒนาชุมชนในการเตรียมความพร้อมที่อยู่อาศัยเพื่อการรองรับสังคมสูงวัย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • สุภาณี จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • สิทธิชัย ใจขาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ฐิติรัช งานฉมัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • สง่าทับ ทิมหิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

DOI:

https://doi.org/10.14456/bei.2022.4

คำสำคัญ:

การเตรียมความพร้อม สังคมสูงวัย ที่อยู่อาศัย ช่างชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมเตรียมพร้อมของประชาชนก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ผลจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ได้งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; สกว.) พบว่า บุ่งหวายมีความเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนกึ่งเมืองที่เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแล้ว การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากกระบวนการเดิมนั้นมุ่งเน้นที่การทำบ้านให้มั่นคงแข็งแรง ขาดการปรับสภาพบ้านความเหมาะสมตามลักษณะของผู้อยู่อาศัย กระบวนการที่ชุมชนได้ดำเนินการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากระยะของการค้นหาคนเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนในพื้นที่ และระยะปฏิบัติการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ในวิชาการ (การประเมินข้อมูลเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุกับแบบประเมินสมรรถนะคนพิการ; ICF) และการทดลองปฏิบัติการในพื้นที่วิจัย (การออกแบบที่อยู่อาศัยตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน; UD)

ผลที่เกิดกับชุมชน คือ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการรองรับสังคมสูงวัยขึ้น “กลุ่มช่างชุมชน” โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนากลุ่มช่างชุมชนจิตอาสา กลไกการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผลจากการดำเนินงานได้กลุ่มผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพมาจากหลายกลุ่มอาชีพกกว่า 30 คน และได้มีการปรับสภาพบ้านในชุมชนเพื่อเป็นบ้านต้นแบบขึ้นจำนวน 2 หลังคาเรือน ปัจจุบันชุมชนจึงมีสถานที่ทำการและกองทุนของตนเองทำให้สามารถดำเนินการระดมทุนและร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akaramanee, N. (June, 2019). The Attitude of The Residents towards Wellness Condominium. 34(3). Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sarasatr/article/download/187570/152935/ (In Thai)
Aekparinya, A., (2011). Tile Surfaces forms against impact in Bathrooms for Elderly People. SAADKMITLJournal. 12(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/4173/3626 (In Thai)
Buasai, S. (2014, February). Area based collaborative research with creating change in the area with creating change in the area. Area Based Development Research Journal, 6(3). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96940/75556 (In Thai)
Chaisombut, D. (2019, December). Factors Related to the Preparation for Aging among Pre-aging Population. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 29(3). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/230791/157081 (In Thai)
Ministry of Social Development and Human Security. (2014). Thai elderly population: present and future. Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security. (In Thai)
Ministry of Social Development and Human Security. (2019). Situation of the elderly society 2018. Retrieved from https://www.dop.go.th/th/know/3/127 (In Thai)
Namburi, S. (April, 2019). Participation Theory in Public Administration. The Journal of Research and Academics, 2(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/179213/128700 (In Thai)
Praisin, A. and et.al. (November, 2020). House Design for Elderly and Mobility Disable Based on Universal Design Concept. Journal of MCU Nakhondhat. 7(11). Retrieved from https://mis.srru.ac.th/uploads/documents/journals/990KvV7NYCLXxnUjRDB6.pdf (In Thai)
Phongphit, S. (2002). Community enterprise is not a business community in a community enterprise. Economic foundation. Bangkok: SE-EDUCATION Public Company Limited. (In Thai)
Saengtong, J. (2017). Aging Society (Complete Aged): The elderly condition of good quality. Rusamilae Journal, 38(1). Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/91162/71602 (In Thai)
Sawangdee, Y. (n.d.). Mixed research methodology. Bangkok: Institute for Population and Social Research, The Association of National Defence College of Thailand Under the Royal Patronage of His Majestry The King (ANDCT) (In Thai)
Soodsaen, S. (2010). Housing preparation of elderly living in residential condominiums of the National Housing Authority's Housing Estates, the Bangkok Metropolitan Area. (Master’ thesis). Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. (In Thai)
Thanomsieng, N. (2008). Calculation of sample size in the case of studies. Case-Control and Matched Case-Control. (Master’ thesis). Faculty of Public Health, Khon Kaen University. (In Thai)
The Thailand Bureau of Congresses and Exhibitions (TCEB). (2019). Aging population and future trends Retrieved from https://intelligence.businesseventsthailand.com/th/insight/aging-trends-01-th (In Thai)
Virameteekul, C. (2016). Development Guidelines for Future Residences for Seniors: Case Study of Creative Private Sector Housing (Research Report). Bangkok: Thailand National Defence College, Diploma, National Defence College, The National Defence Course Class. (In Thai)
Wongsawang, N. and et.al. (December, 2018). Home Environmental Risks for Falls and Indecent of Falls in Older Adults. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 10(3). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/download/113880/88454/ (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-19

How to Cite

จันทร์ศิริ ส., ใจขาน ส., งานฉมัง ฐ., & ทิมหิน ส. (2022). การพัฒนาชุมชนในการเตรียมความพร้อมที่อยู่อาศัยเพื่อการรองรับสังคมสูงวัย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, 21(1), 55–68. https://doi.org/10.14456/bei.2022.4