ปฐมบทของแนวคิดเมืองหลังโควิด-19

ผู้แต่ง

  • พนิต ภู่จินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DOI:

https://doi.org/10.14456/bei.2022.10

คำสำคัญ:

พื้นที่เมือง, ความปกติใหม่, ระยะห่างทางกายภาพ, โรคระบาด, การวางแผนเพื่อฟื้นฟูหลังการเกิดภัยพิบัติ

บทคัดย่อ

ย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโรค COVID-19 ปลายปี 2562 และพบการติดเชื้อนอกประเทศจีน
เป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ในเวลาดังกล่าว COVID-19 เป็น “โรคอุบัติใหม่”
ยังเป็นช่วงที่คนรู้ว่าต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการระบาด แต่แนวทางต่างๆ ยังไม่ชัดเจน แม้แต่ยารักษาโรคและวิธีการ
รักษาก็ยังเป็นการลองผิดลองถูก สำหรับด้านพื้นที่เมืองได้มีนักคิดจำนวนมากได้เผยแพร่แนวทางในการใช้ชีวิตและ
พื้นที่เมืองทั้งระหว่างและหลังโรค COVID-19 โดยได้ศึกษาจากบทเรียนของการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดครั้งใหญ่
ในอดีต ซึ่งความคิดและข้อเสนอแนะเหล่านั้นนับเป็นเรื่องใหม่ในสังคมมนุษย์ จึงยังกระจัดกระจายไปคนละทิศละ
ทางตามแต่ความคิดและบริบทของแต่ละปัจเจก ไม่มีการตกผลึกเป็นแนวคิดที่เป็นเอกภาพนัก งานวิจัยฉบับนี้จึงเป็น
งานวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่ได้รวบรวมและจัดระเบียบแนวคิดต่างๆ ที่ได้รับการนำเสนอจาก
นักคิดทั้งหลายในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงแรกเริ่มของการแพร่ระบาดไปจนถึงการยกเลิกมาตรการปิดเมือง
(Lockdown) เป็นข้อเสนอแนะที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานจริงในช่วงระยะยาววงปีที่ผ่านมา จึงได้ใช้วิธีการรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากแหล่งต่างๆ แล้วหาค่าซ้ำเพื่อระบุหัวข้อที่นักคิดทั้งหลายเสนอแนะไปในทิศทางเดียวกัน นำมาสู่
การสรุปรูปแบบวิถีชีวิตของประชากรเมืองผังเมือง และองค์ประกอบที่สำคัญของเมืองที่ควรจะเป็นหลังจากวิกฤตโรค
ระบาดได้ผ่านพ้นไป อีกทั้งได้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางต่อการวางแผนพัฒนาเมืองอย่างปลอดภัยต่อโรคระบาด
ต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อย (Minority Group) ของเมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ปรากฏการณ์
คนหนีเมืองจากเมืองใหญ่ที่มีความแออัดไปอยู่ในเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีความแออัดลดลง ร่วมกับการทำงาน
ที่บ้าน และพื้นที่สาธารณะที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของข้อเสนอแนะในช่วงต้น
เหล่านั้น รวมถึงพฤติกรรมของคนเมืองและวิถีชีวิตเมืองหลังจากได้ปรับตัวจากโรคระบาดครั้งใหญ่ไปแล้วอีกสัก
ระยะหนึ่ง เพื่อให้เห็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนขึ้นต่อไป

References

Announcement of the Bangkok Metropolitan Administration. Subject: Order of Temporary Closure

of Premise. (2020, May 31). Bangkok Metropolitan Administration. No.10. P. 1-4. Retrieved

from https://www.prbangkok.com/th/news/detail/19/4459 (In Thai).

Berg , R. v. (2020, April 10). How Will COVID-19 Affect Urban Planning? Retrieved from TheCityFix :

https://thecityfix.com/blog/will-covid-19-affect-urban-planning-rogier-van-den-berg/

BMA Data Center (2020). Announcements / Orders / Measure about COVID-19. Retrieved from

https://www.prbangkok.com/th/covid/type/19/ (In Thai).

Centre des monuments nationaux. (2002). Guide du patrimoine en France - 2500 monuments

et sites ouverts au public. Éditions du patrimoine. Retrieved from ISBN 978-2-85822-760-0

Cliff, A., & Raynor, M. S. (2013, April). Oxford Textbook of Infectious Disease Control: A Geographical

Analysis from Medieval Quarantine to Global Eradication. Oxford Medicine Online, 18.

doi:10.1093/med/9780199596614.001.0001

Declaration of an Emergency Situation in all areas of the Kingdom of Thailand (2020, March 25).

Thai Government Gazette. Vol. 137. Special Part 69 Ngor. P. 1. (In Thai).

FightWithCovid-19 (a). (2020, April 14). COVID-19 Risk Areas. Retrieved from Facebook: https://

www.facebook.com/fightwithcovid19/ (In Thai).

FightWithCovid-19 (b). (2020, April 13). Frontliner. Retrieved from Facebook: https://www.

facebook.com/fightwithcovid19/ (In Thai).

Fightwithcovid-19 (c). (2020). Migration from the City. Retrieved from Facebook: https://www.

facebook.com/fightwithcovid19/ (In Thai).

Fightwithcovid-19 (d). (2020). Public Transportation after COVID-19. Retrieved from Facebook:

https://www.facebook.com/fightwithcovid19/ (In Thai).

Fightwithcovid-19 (e). (2020). Roads and Footpaths after COVID-19. Retrieved from Facebook:

https://www.facebook.com/fightwithcovid19/ (In Thai).

Fightwithcovid-19 (f). (2020). Roads and Footpaths after COVID-19. Retrieved from Facebook:

https://www.facebook.com/fightwithcovid19/ (In Thai).

Fightwithcovid-19 (g). (2020). Urban Planning Concept for Post COVID-19. Retrieved from

Facebook: https://www.facebook.com/fightwithcovid19/ (In Thai).

Fightwithcovid-19 (h). (2020). Workplaces after COVID-19. Retrieved from Facebook: https://www.

facebook.com/fightwithcovid19/ (In Thai).

Florida, R. (2020, April 4). The Geography of Coronavirus. Retrieved from Bloomberg: https://

www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-03/what-we-know-about-density-and-covid-

-s-spread

Holder, S. (2020, March 25). The Human Cost of Calling an Uber Right Now. Retrieved from

Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/the-human-cost-ofcalling-

an-uber-right-now

IntroDoc Series Chanel. (2019, August 23). Lazareti, the Quarantine in Dubrovni. Retrieved from

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yso-njpL8Vg

Jeffs, D. (2022, March 16). Re-imagining public spaces after Covid-19. Retrieved from Sustrans

Showcase: https://www.showcase-sustrans.org.uk/engage-inspire-learn/reimagine-spacesknowledge-

sharing/

Larousse, A. (n.d.). Paris, le plan Haussmann. Retrieved from https://www.larousse.fr/encyclopedie/

images/Paris_le_plan_Haussmann/1009147

Loh, T. H., & Leinberger, C. (2020, April 16). How Fear of Cities Can Blind Us From Solutions to

COVID-19. Retrieved from Next City: https://nextcity.org/urbanist-news/how-fear-of-citiescan-

blind-us-from-solutions-to-covid-19

Nelson, N. (2020, April 27). A global view of design and urban planning post-COVID-19 (Part 2):

Changing perspective. Retrieved from Stantec: https://www.stantec.com/en/ideas/topic/

covid-19/a-global-view-of-design-and-urban-planning-post-covid-19-part-2-changing-perspectives

Nelson, N. (2020, May 4). A global view of design and urban planning post-COVID-19 (Part 4):

How will cities change? Retrieved from Stantec: https://www.stantec.com/en/ideas/

topiccovid-19/a-global-view-of-design-and-urban-planning-post-covid-19-part-4-how-willcities-

change

Novakovic, S. (2020, May 28). Park Politics: Equity and Public Space During COVID-19. Retrieved

from Azure: https://www.azuremagazine.com/article/park-politics-inequality-and-publicspace-

during-covid-19/

Roos, D. (2020, Mar 27). Social Distancing and Quarantine Were Used in Medieval Times to Fight

the Black Death. Retrieved from The arena group: https://www.history.com/news/

quarantine-black-death-medieval

The Protected Art Archive. (2020, January 7). Retrieved from Alamy Stock Photo: https://www.

alamy.com/stock-photo-city-plan-paris-1700-36034303.html

United Nations Development Programme. (2020). COVID-19 UNDP’s Integrated Response.

Retrieved from https://www.undp.org/publications/covid-19-undp%E2%80%99s-integrated-

response

Walker, A. (2020, May 20). Coronavirus is not fuel for urbanist fantasies. Retrieved from Curbed:

https://archive.curbed.com/2020/5/20/21263319/coronavirus-future-city-urban-covid-19

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-17

How to Cite

ภู่จินดา พ. (2022). ปฐมบทของแนวคิดเมืองหลังโควิด-19. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, 21(1), 151–174. https://doi.org/10.14456/bei.2022.10