ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

					ดู ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/m69gb
ปก (Cover) : https://kku.world/jexyo

 

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-01

บทความวิจัย