การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DOI:

https://doi.org/10.14456/bei.2023.23

คำสำคัญ:

การใช้พลังงานไฟฟ้า, ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า, กรอบอาคาร, งานระบบของอาคาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2565 จากการศึกษาพบว่าอาคารเพื่อการศึกษามีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 52 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มอาคารคณะแพทยศาสตร์มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 27,265,716 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารเพื่อการศึกษา หลังจากทำการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มอาคารแยกตามพื้นที่ของอาคาร จำนวนนักศึกษา และดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่ากลุ่มอาคารคณะแพทยศาสตร์มีพื้นที่อาคารต่อจำนวนนักศึกษามากที่สุด มีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อจำนวนนักศึกษามากที่สุด และมีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 74.55 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี กลุ่มอาคารคณะแพทยศาสตร์จึงเป็นอาคารกรณีศึกษาที่ควรหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับอาคารอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อทำการเปรียบเทียบกับค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถานศึกษาในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยภาครัฐ พบว่าอาคารเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีกลุ่มอาคารมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ยังมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงและควรได้รับการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า แนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ควรปรับปรุงวัสดุกรอบอาคารและงานระบบของอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพลังงาน จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 10-20 หรือประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 34-69 ล้านบาทต่อปี การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และระบบจัดการพลังงานในอาคาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในเรื่องการประหยัดพลังงานให้กับผู้ใช้อาคารอย่างต่อเนื่อง

References

กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน. 2563. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนที่ 94 ก หน้า 7

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2550. คู่มือชุดความรู้ การอนุรักษ์พลังงานสำหรับสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2551. คู่มือการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2556. การปฏิรูปการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและหน่วยราชการโดยใช้กลไก BEC. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2558. อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน. 2554. แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573). กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน

กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2563. แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2566. ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560-2565. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร. 2564. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 138 ตอนพิเศษ 315 ง หน้า 9

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-17

How to Cite

พิริยะศรัทธา พ. (2023). การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, 22(3), 105–117. https://doi.org/10.14456/bei.2023.23