สาระสำคัญเชิงวิทยาศาสตร์ในคติความเชื่อฮวงจุ้ย

  • ชูพงษ์ ทองคำสมุทร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

“ฮวงจุ้ย” คือศาสตร์และศิลป์ของชาวจีนโบราณในการจัดสภาพแวดล้อม ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นหลักการที่แน่ชัดเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมา มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมในด้านต่าง ๆ เช่นการเลือกพื้นที่ก่อสร้าง การวางผัง การเลือกรูปทรง และการตกแต่งภายในอาคาร ปัจจุบันได้มีการนำเอาข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยไปใช้ในหลายพื้นที่ ซึ่งในบางครั้งทำให้เกิดความขัดแย้งกับหลักการออกแบบก่อสร้างในปัจจุบันที่ตั้งอยู่บนหลักของเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาพบว่าข้อปฏิบัติของฮวงจุ้ยนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยต้นเหตุของประเทศจีนโบราณ ดังนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นจึงมีสาเหตุมาจากการที่เหตุปัจจัยในด้านของสภาพอากาศ สภาพพื้นที่ และสภาพสังคมและวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่

 

Scientific Essence in Chinese Feng Shui

“Feng Shui” is Chinese science and art of environmental arrangement, developed into essence principles around 1,000 years ago. Its content is related to building design in many aspects such as, site selection, building layout planning, configuration, and decoration. At present, the Feng Shui’s details are used in many areas but they conflict the current design principles which based on scientific knowledge. From this study, Feng Shui’s details are the scientific result from ancient Chinese factors like climatic, geographical, and cultural conditions. By this reason, the confliction will emerge if these factors are different from the original.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ