การสร้างการเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการอนุรักษ์ย่านตลาดเก่าสามชุก

ผู้แต่ง

  • สักรินทร์ แซ่ภู่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • มนต์ทวี จิระวัฒน์ทวี สถาปนิกอิสระ

คำสำคัญ:

-

บทคัดย่อ

Dialogue and Process in the Old Market District Conservation at Samchuk

Samchuk old market district typically expresses how the old commercial area was settled and evolved. It represented the specific architectural and urban character where exists in many cities all over the central region of Thailand. Eighty-fives wooden row-houses around the market, rent from Treasury Department, are insecure for the land tenure since they have been provided the short term lease. This situation brought community together to come across the dialogue of rent duration. The conservation plan, therefore, emerges as a strategy for longer term. The article aims to present the conservation process took place here. Three primary issues discussed here are; (1) conservation plan of physical characteristic including architecture and infrastructure, (2) dialogue among stakeholders for consensus building in topic of land secure and architecture guidelines, and (3) creating the tentative workable mechanism regarding resources and limitation at hand. The learning lessons could, somehow, shed further light as another experience in urban and architectural conservation and could be contributed to conservation paradigm and theory.

Downloads