การศึกษาเพื่อหาเอกลักษณ์และคุณค่าของชุมชนเก่าบริเวณศรีคุณเมือง วัดศรีเมือง และวัดลำดวนจังหวัดหนองคาย

ผู้แต่ง

  • วรรณวิมล บุญกระจ่างโสภี กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมหลัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

-

บทคัดย่อ

THE STUDY FOR IDENTITY AND VALUE FINDING OF THE OLD COMMUNITY AREA, SRIKHUNMUANG TEMPLE, SRIMUANG TEMPLE AND LUMDUAN TEMPLE,NONG KHAI PROVINCE

The "Meechai Road" old community is located in the Muang Nong Khai municipality, Nong Khai province. In the past, it used to be an important commercial and waterway transportation centre. Together with its site, along the Mekong River, create the uniqueness for this area and affect the people's life style, tradition, culture and architecture. Most of the buildings there are irreplaceable wooden row-houses. At present, the ancient buildings and wooden row-house of the old community on the Mee Chai road are disappearing. The old buildings are replaced by the modern design. The area forconducting any community's activities at the temple or sacred places is also gradually vanishing because of the peopleûs life in the modern society.

Downloads