วิพากษ์รูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะตามหลักสากลกับผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น Criticizing Transit Oriented Development Patterns between Original Concept and Khon Kaen Comprehensive Plan Act

ผู้แต่ง

  • สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

คำสำคัญ:

Urban Form, Urban Planning Condition, Transit Oriented Development, Khon Kaen City, รูปทรงเมือง, เงื่อนไขทางผังเมือง, การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะ, เมืองขอนแก่น

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
แนวคิดด้านการออกแบบพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะเริ่มเป็นที่นิยมและสนใจภายใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักทฤษฎีสากลการออกแบบพื้นที่โดย
รอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะกับบริบทประเทศไทยในกรณีศึกษาเมืองขอนแก่น การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่ากฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการก????ำหนดค่าสัดส่วนพื้นที่อาคาร
ต่อแปลงที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ปกคลุมอาคารต่อแปลงที่ดิน และการเว้นพื้นที่ว่างต่อแปลงที่ดินแต่ละย่านข้อก????ำหนดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของกฎกระทรวงผังเมืองรวมส่งผลต่อเงื่อนไขการออกแบบและพัฒนาทางรูปทรงสถาปัตยกรรมและ
การวางผังเมือง ซึ่งมีความแตกต่างกับกรณีศึกษาของต่างประเทศในการก????ำหนดเงื่อนไขการพัฒนาพื้นที่

 

ABSTRACT
Transit Oriented Development (TOD) concept has been popularized in Thailand. This
paper has an objective that analyzes original TOD concepts with the Thailand condition in the Khon Kaen city. Research method uses a qualitative approach with content analysis technique. The results find that Thailand Comprehensive Plan Act contributes to urban form such as Floor Average Ratio (FAR), Building Cover Ratio (BCR), and Open Space Ratio (OSR). There are differing from foreign condition.

Author Biography

สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

อาจารย์ประจ????ำ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
E-mail: sarittiya@gmail.com

Downloads