Law of Taxation : The case study of Tax Planning

Main Article Content

สามารถ ปรมานิติวิ์

Abstract

Tax planning is a prescriptive approach to future benefits for financial transactions related to tax issues, both short-term and long-term. In order to prevent and solve problems without any tax problems. The objective is to ensure that the taxation and taxation of the operator is accurate and complete according to criterion, method and conditions prescribed by law and will result in the amount of taxation that is wasted or the smallest number. Including the use of tax benefits without any action to avoid and escape tax.


In addition, tax planning is something that most entrepreneurs have not defined as a clear tax policy. In spite of the fact that the Department of Revenue has promoted and promoted many tax benefits. Therefore, the researcher sees the importance and considers that it is necessary for the tax plan of the entrepreneur. The objective is to study the causes and problems of business without tax planning. Also, study the tax planning system and find out the best way to plan taxation for the entrepreneur that the best practices and methods can be applied to the business. How does the business plan work in the future? Some cases do not follow the principles of accounting and taxation. Including lack of policy in tax planning it does not bring benefits in terms of tax reduction. As a result, operators have to bear high costs of compliance with tax laws.


The objective of this research is to study tax planning as an important factor that will help entrepreneurs to effectively manage and pay tax.


The research found that most of large businesses have tax planning in their business. Most of the tax planning focuses on the process of tax planning in the business process of payment in both income and expenses. Tax planning related to the revenue of the business. However, this research also found that later large businesses have planned a tax, duty and tax Planning then use tax incentives. It also plans to use the benefits that government agencies provide the effective tax planning enables taxpayers to make accurate, complete, and legal properly administered tax returns.


488

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (research article)

References

เอกสารภาษาไทย
เกรีกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.(2529) การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, .

ชัยสิทธิ ตราชูธรรม.(2559) คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

รัตนา สายคณิต และพุทธกาล รัชธร.(2549) เศรษฐศาสตร์การจัดการระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

พรพิมล สันติมณีรัตน์.(2539) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: มปท,

พนิต ธีรภาพวงศ์.(2550) ภาษีบริษัทข้ามชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน,

ธนภณ (เพริศพิบูลย์) แก้วสถิตย์.(2546) คำอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและหลักการทั่วไป ของอนุสัญญา ภาษีซ้อน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์,

เวทางค์ พ่วงทรัพย์ และคณะ.(2556) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,

สุเมธ ศิริคุณโชติ. (2554).กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ. พิมพค์ร้ังที่3. กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

สมคิด บางโม (2556). ภาษีอากรธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ ,

เสาวคนธ์ มีแสง และจิตรา ณิศะนันท์.(2551) การหลบเลี่ยงภาษี
ระหว่างประเทศ (ตอนที่ 2) สรรพากรสาส์น. .

สมจินต์ สันถวรักษ์.(2554) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์หาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช.

วิทยานิพนธ์
เกริก ฉัตรวิรุฬห์.(2537) มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการตั้งราคาโอนของบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมยา ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

จำรัส แหยมสร้อยทอง.(2530), การป้องกันการหลีกเลี่ยงและการหนีภาษีเงินได้นิติบุคคลของบรรษัทข้ามชาติโดย วิธีการตั้งราคาโอน. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์,

วสุ สรรกำเนิด.(2552) การตราบทบัญญัติเพื่อป้องกันการหลบหลีกภาษีอากรจากการทำสัญญา. นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศันลิยา ศิริทศ.(2546) ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ในประเทศไทย. นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศิริธร แสงจันทร์.(2554) ปัญหาภาษีเงินได้ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเงินปันผล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต .กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์,

สุพัตรา อนันตพงศ์.(2538) ปัญหาการหลบหลีกและการหนีภาษีของบริษัทข้ามชาติ. วิทยานิพนธ์ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

สุวินัย วัฒนาการ.(2555) การกำหนดราคาโอนสำหรับธุรกรรมบริการภายในกลุ่มบริษัท. นิติศาสตรมหาบัณฑิต . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
เอกสารภาษาอังกฤษ

Angharad Miller and Lynne Oats. Principles of International Taxation. Barry Larking, International Tax Glossary (2001) BEPS Action 6: Preventing the Granting of Treaty

Barry Larking. International Tax Glosssary 4th edition. (Amsterdam: IBFD Publication BV. 2001)p.351.

Benefits in Inappropriate Circumstances Countering Offshore Tax Evasion, , Overview of OECD’s Work on International Tax Evasion , September 28, 2009, OECD Centre for Tax Policy and Administration. Common Reporting Standard, Standard for

Automatic Exchange of Financial Account Information. James, S. and Nobes, C., The economics of Taxation (Prentice Hall International Ltd., UK, 1992)

เวปไซต์
http://www.eprints.utcc.ac.Th/ 2742/2/2742 fulltext.pdf. สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2560

http:// www.research.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/08/.pdf
สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2560

http://www.ba.mju.ac.th/arl/back_office/file_research/abspatcha55_.pdf. สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2560

http://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/44afjo5oa2g4oo4gc.pdf สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2560