วารสารศิลปกรรมบูรพามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ในทุกสาขาและการออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ รวมทั้งด้านการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดการพิพิธภัณฑ์ และมนุษย์ศาสตร์ ในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานแปลเชิงวิชาการ และผลงานรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ