ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

หากท่านสนใจจะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารศิลปกรรมบูรพา ทางกองบรรณาธิการวารสารฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับวารสาร เพื่อให้ทราบนโยบายและขอบเขตของการรับบทความ รวมถึง คู่มือสำหรับผู้แต่ง ซึ่งผู้แต่งจะต้องลงทะเบียนก่อนที่จะส่งบทความ หากผู้แต่งลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถ ลงชื่อเข้าใช้ และเริ่มต้นกระบวนการได้ทันที