ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อรับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blinded Peer Review)

บทความจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับต้นปี 2568  และฉบับปลายปี 2568

บทความจากคณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับปลายปี 2568

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Email : artsbuufa@gmail.com

หากท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ ThaiJo แล้ว
สามารถส่งบทความผ่านทางระบบโดยคลิก ที่นี่