The Influence of Thai traditional lacquer works to Thai contemporary lacquer works : A case study analysis of forms, content, concepts, and creative works of art students

Main Article Content

Puvasa Ruangchewin

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาศิลปะลายรดน้ำแบบประเพณี โดย
วิเคราะห์ รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิดของผลงานศิลปะลายรดน้ำแบบประเพณีที่ส่งอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายรดน้ำร่วมสมัยซึ่งแสดงอัตลักษณ์ด้านความงาม สุนทรียภาพเฉพาะตน
ของนักศึกษาศิลปะ จากการศึกษาพบว่า ศิลปะลายรดน้ำของกลุ่มนักศึกษาศิลปะ มีรูปแบบการ
สร้างสรรค์ที่พัฒนาร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยบางส่วนยังนำกระบวนการของ
ศิลปะลายรดน้ำมาประยุกต์กับกระบวนการสร้างสรรค์ร่วมสมัย ทำให้ภูมิปัญญาของศิลปะลายรดน้ำมี
ความคุณค่าสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านศิลป
วัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ ด้านวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าศิลปะ
ลายรดน้ำรูปแบบไทยประเพณีและรูปแบบลายรดน้ำร่วมสมัยที่เป็นศิลปะประจำชาติชั้นสูงของไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles