การสร้างแบบวัดความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

Main Article Content

ดุษฎี ใจบุญ
เกียรติสุดา ศรีสุข

บทคัดย่อ

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ 2)  เพื่อสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง จำนวน 358 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)  แบบสำรวจความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2)  แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ มีจำนวน 10 เนื้อหา 2)  แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานจำนวน 60 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 มีค่าความยากง่ายรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.42 ถึง 0.74 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.38  ถึง 0.73 และมีความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.925

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

เกียรติสุดา ศรีสุข. (2522). ระเบียบวิธีวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). เชียงใหม่: ครองช่างพริ้นติ้ง.

ฤตินันท์ สมุทร์ทัย. (2545). เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัดและประเมินการศึกษาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: การวัดและประเมินผลการศึกษา.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2544). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2556). หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556. กรุงเทพ ฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.