ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

วัลภา อินทร์แปลง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง      การเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ             (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต ศึกษากับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1              ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จำนวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ E1/E2 = 79.63/ 79.83 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75  (2) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 31.93 คิดเป็นร้อยละ 79.83 ซึ่งโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 75 (3) ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ .5502 และ (4) นักเรียนมีพึงพอใจและเจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กาญจนา วัฒายุ. (2548). การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : ธนพรการพิมพ์
กรรณิกา ไผทฉันท์. (2541). ผลการใช้ชุดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมตามวิธีวิจัยในการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,สาขาวิชาการมัธยมศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2543). เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน. [เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หน่วยที่ 1-4]. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์.และคณะ (2540). ชุดการสอนระดับประถมศึกษา. [เอกสารการสอน เรื่อง ชุดการสอน]
หน่วยที่ 5-7]. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมการศึกษา.กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
บุญชมศรีสะอาด. (2540). การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน.
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ และคณะ. (2544). ความรู้เกี่ยวกับสี่อมัลติมีเดียเพี่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2544). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล : กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์พิมพ์ดี
พิมพ์ใจ ภิบาลสุข. (2525). การใช้สื่อการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พีระพัธนา.
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา. (2560). นโยบายการบริหารสถานศึกษา. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
https://brw61.thai.ac/home/
________. (2560). หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา. [เอกสารอัดสำเนา] : ลำพูน. ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
________. (2559). รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา. [เอกสารอัดสำเนา] : ลำพูน. ฝ่ายบุลคกร
และสารสนเทศ
สำนักงานนายกรัฐมนตรี. (2558). นโยบายการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2560-2575.
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/475208.(20 สิงหาคม 2560)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. (2560). ยุทธศาสตร์การยกระดับศักยภาพการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 35 (ลำปาง-ลำพูน). [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา www.secondary35.go.th/
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน. (2560). รายงานผลการประเมินการทดสอบระดับชาติชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2559. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
https://www.newonetresult.niets.or.th/ (20 สิงหาคม 2560)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561).
กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิคจํากัด
สิริพร ทิพย์คง. (2545). หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ

สมนึก ภัททิยธนี. (2544). การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ
เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต. (2540). เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ยุพิน พิพิธกุลและอรพรรณ ตันบรรจง. (2531). สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตรจุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2540). สถิติวิทยํากํารวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาสน์.
วรรณทิพา รอดแรงค้า. (2540). การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.)
Kline, P. (1986). Handbook of Test Construction. London : Routledge and Kegan Paul.
Johnson, D. W.,& Johnson, R. T. (1987). Cooperation and competition: theory andresearch. Edina, MN:
Interaction Book Company.
Nelson&L.W. beer. (1975). Science and activity for elementary child. (8th edition). Dubuque, IA :
Brown