การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง

Main Article Content

ศราวุธ รัตนะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัย เพื่อหาคะแนนจุดตัดและสร้างคู่มือแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 358 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยปรากฏว่าแบบทดสอบวินิจฉัยค่าตรงตามเนื้อหามีค่าอยู่ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ค่าความยากตั้งแต่ 0.55 - 0.79 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21 - 0.80 ค่าความเที่ยง มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าความตรงตามสภาพ มีค่าเท่ากับ 0.925 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 คะแนนจุดตัดหาโดยวิธีของ Angoff คะแนนตั้งแต่ 32 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 52 คะแนน เป็นกลุ่มรอบรู้ โดยคิดเป็นร้อยละ 64.95 และเป็นกลุ่มไม่รอบรู้ โดยคิดเป็นร้อยละ 35.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัญวลัญช์ จิตรดี. (2559). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
(วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ขวัญใจ สายสุวรรณ. (2554). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องเลขยกกำลังสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต).
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ณัฐวิภา สุดแท้. (2559). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่องการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
นฤมล อุดรประจักษ์. (2555). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต).
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ประกาย เครือเนตร. (2558). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต)
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ไพศาล วรคำ. (2555). การวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2). มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
วัชรี กาญจน์กีรติ. (2554). การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์. เข้าถึงจาก
https://sci.pbru.ac.th/sci52/dmdocments/E-book/000-mhat001.pdf.
วิสารัตน์ วงศ์ภูรี. (2556). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4
พีชคณิต เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). สาขา
วิชาการวัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555ข). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์.
(พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: 3-คิวมีเดีย.
สนทนา สระมูล. (2558). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องอสมการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต).
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2547). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์.
กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.
สุชานาฎ คำพินันท์. (2559). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต).
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สุมานี กลิ่นพูน. (2555). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการสร้าง วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต).
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สุรวาท ทองบุ. (2553). การวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 6). มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.
อารีรัตน์ แสงดาว. (2559). การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1. (วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต). สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์.
Arthur J., Baroody. (1993). Problem Solving Reasoning and Communicating. K-8.
New York: McMillan Publishing Company.
Jeannotte, D. (2017). Unmodle conceptuel du raisonnement mathématique
pourl’apprentissage et l’enseignement au niveau secondaire. [A conceptual model of mathematical reasoning for
school mathematics]. Unpublished doctoral dissertation, Université du Québec à Montréal.
O’Daffer, P.G., & Thornquist, B.A. (1993). Critical thinking mathematical reasoning and proof.
In research ideas for the classroom: High school mathematics.
Wilson. Patricias: 39-56. New York: MacMillan.
The national council of teachers of mathematics (NCTM). Curriculum and valuation standards
for school Mathematics. Reston, Va: National Council of Teachers of Mathematics.
Russell, S.J. (1989). Mathematical reasoning in the elementary grades. In developing
mathematical reasoning in K -12 .Stiff, Lee V: 1 -12. Reston, Virginia: National
Council of Teachers of Mathematics.