ความมีวินัยในตนเอง: จุดเชื่อมโยงสู่คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

Main Article Content

ชัชชญา พีระธรณิศร์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอภิปรายความสำคัญของความมีวินัยในตนเองที่เป็นจุดเชื่อมโยงคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กับการฝึกทักษะจริยธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of learning)ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบมาตรฐาน TQF ทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้การพัฒนานิสัยและความประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีสาระครอบคลุมในการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ และทักษะทางจริยธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบัณฑิตที่อันพึงประสงค์ อีกทั้งแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จในการฝึกวินัยในตนเองได้ อีกประการหนึ่งในบทความนี้ผู้เขียนนำเสนอถึงวิธีการพัฒนาวินัยในตนเองและกิจกรรมสำหรับฝึกทักษะ ความมีวินัยในตนเองนั้นจะเป็นจุดเชื่อมโยงสู่คุณธรรม จริยธรรมได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ชัชชญา พีระธรณิศร์. (2559). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บุญชม ศรีสะอาด.(2555).วินัยในตนเองและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.วารสารการวัดผลการศึกษา. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ. 2557. การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจาปี 2557. คม ชัด ลึก (16 กรกฎาคม 2557): 11.
ทิศนา แขมมณี.(2551). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต). (2555). วินัยเรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิด. สืบค้นจาก www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp-prayuth/lp-prayuth. 10 ตุลาคม 2560.
วันชัย ปานจันทร์.(2561).รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561).
วิทยากร เชียงกูล. (2559). สภาวะการศึกษาไทยปี 2557-2558จะปฏิรูปการศึกษาไทย ให้ทันโลกในศตวรรษที่21 ได้อย่างไร. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด.
สุมน อมรวิวัฒน์. (2558). กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2558.
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน.(2557). เด็กเรียนรู้อย่างไรในยุคสื่อหลอมรวม. สืบค้น จาก www.naewna.com/scoop/104875. 17 กรกฎาคม 2557.
Bukkapaptnam, M. 2015. Development Self-Discipline. Retrieved October 1 ,2017. Retrieved from www.studygs.net/discipline.htm, October 22, 2015.
Charles, C.M.(2002). Building classroom discipline (7th ed.). Boston : Allyn and Bacon
Carol S. Dweck. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.
Maxwell Maltz. (2013). 21-Day Habit Theory. Retrieved October 1, 2017. From thisimperfectjourney.wordpress.com/tag/21-day-habit-theory/.
Mussen, Paul H. and others. (1969). Child Development and Personality. 3rd ed. New York : Harper & Row.
O’Connor, R 2009. How To Improve Your Self-Discipline. Retrieved October 1 ,2017.
from www.telegraph.co.uk/lifestyle/wellbeing/5899818/ how to improve your
self-discipline.htm.