แนวทางพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Main Article Content

ผศ.ดร.โสภา อำนวยรัตน์

Abstract

          The purposes of this research were to: 1) To study the roles of  administrators in the King’s Phumibol science to the philosophy of sufficiency economy in office, the sample group was 439 administrator and teacher, the instruments were questionnaire. 2) To development guidelines administrators’ roles, the key informant was 5 specialists, the instruments were semi-structured interview. 3) To creation the development guidelines administrators’ roles, the researcher analysis result in phase 1, phase 2 and creation the development guidelines. 4) To evaluation the development guidelines administrators’ roles, the key informant was 15 specialists, the instruments were assessment form. Data analyses form questionnaire and assessment form were mean and standard deviation. The research findings showed that: 1) The overall of the roles of administrators in the King’s Phumibol science to the philosophy of sufficiency economy in office was at a high level. Considering each aspect orders of academic administration was at a highest level, followed by general administration management, human resource management and budget management. 2) The result of creation the development guidelines administrators’ roles is appropriate with 4 sides and 32 guidelines. 3) The result of evaluation the development guidelines administrators’ roles has high level suitability, feasibility and utility.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อำนวยรัตน์ผ. (2020). แนวทางพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ. CMU Journal of Education, 4(1), 75-87. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/239871
Section
Research Article

References

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์สุวีริยา.
มารศรี ศักดา. (2557). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
รัตนา หลวงกลาง และคณะ. (2558). แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9, 589-600.
ศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์. (2557). การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2560). สถานศึกษาพอเพียง. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562, จาก http://pdo.vec.go.th/.
สมใจ สิกขวัฒน์และคณะ. (2557). การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 1 (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
สมบัติ นพรัก. (2561). ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศาสตร์การบริหาร. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.