ความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดหลังการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ใน 3 ประเทศกลุ่มอาเซียน: สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย

Main Article Content

ชินัณ บุญเรืองรัตน์
ณัฐธยาน์ ทำดี
ณัฐวุฒิ เอี่ยมเนตร

บทคัดย่อ

ในวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ยังมีโอกาสที่ทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการการศึกษาทั่วโลก วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาแนวโน้มของการเรียนออนไลน์ระบบเปิดของ 3 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศไทยหลังเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2563 โดยใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมการค้นหาคำว่าการเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์ระบบเปิดในอินเทอร์เน็ต โดยกำหนดคำในภาษาอังกฤษ, บาฮาซา และภาษาไทย ภายในเขตพื้นที่ของทั้ง 3 ประเทศข้างต้นผ่านบริการของกูเกิลที่มีชื่อว่ากูเกิลเทรนด์ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2563 เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 288 สัปดาห์ หรือ 69 เดือน  ผลการศึกษาพบว่าความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดในปี พ.ศ. 2563 แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้ง 3 ประเทศ โดยประเทศสิงคโปร์มีแนวโน้มสูงขึ้นมากที่สุด ตามมาด้วยประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์ระบบเปิดอยู่ในระดับปานกลาง และพื้นที่ที่สนใจการเรียนระบบนี้ได้แก่ ทั่วประเทศสิงคโปร์ จังหวัดบนเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย และจังหวัดในเขตภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากนั้นการศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ที่ความสนใจในการเรียนในระบบนี้จะลดลงหลังสิ้นสุดการระบาด อย่างไรก็ตามความสนใจมีแนวโน้มที่เพิ่มมากกว่าเส้นฐานก่อนช่วงก่อนเกิดการระบาด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ชินัณ บุญเรืองรัตน์, ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Online Profile:

1. Researchgate
https://www.researchgate.net/profile/Chinun_Boonroungrut

2. Linkin

https://th.linkedin.com/in/chinun1985

References

สำนักข่าวอิศรา. (2563). กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เปิดโครงการบทเรียนออนไลน์ 'MOOC' หลักสูตร โควิด-ระบาดวิทยา. เข้าถึงจาก https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/91361-mooc.html.

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. (2563). โควิด : สึนามิซัดการศึกษาเกิดกระแสThai MOOCฟื้นคืนชีพ.เข้าถึงจาก https://www.komchadluek.net/news/scoop/428421.

Adhe, K. R., Maulidiya, R., Al Ardha, M. A., Saroinsong, W. P., & Widayati, S. (2020). Learning during the Covid-19 pandemic: correlation between income levels and parental roles. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(1), 293-302.

Alamri, A., Sun, Z., Cristea, A. I., Senthilnathan, G., Shi, L., & Stewart, C. (2020). Is MOOC Learning Different for Dropouts? A Visually-Driven, Multi-granularity Explanatory ML Approach. In C. Sgouropoulou (Ed.), Proceeding of the International Conference on Intelligent Tutoring Systems (pp. 276-299). Greece: Athens, University of West Attica.

AlDahdouh, A., & Osorio, A. (2016). Planning to Design MOOC? Think First!. The online journal of distance education and E-Learning, 4(2), 47-57.

AlQaidoom, H., & Shah, A. (2020). The Role of MOOC in Higher Education during Coronavirus Pandemic: A Systematic Review. International Journal of English and Education, 9(4), 141-151.

Bartoletti, R. (2016). Learning through design: MOOC development as a method for exploring teaching methods. Current Issues in Emerging eLearning, 3(1), 10-25.

Boonroungrut, C., & Saroinsong, W. P. (2020). Analysis of Public Interest in MOOCs Using Google Trends®: An Evidence from Thai Domestic and International MOOC Providers. (Unpublished work).

Boonroungrut, C., Tamdee, N., Chaiinkam, T., & Kim, O. (2020). Situation of “University” and “Vongchavalitkul University”: A Study of 5-year Google Trends® Evidence. In Vongchacalitjul K. (Ed.), Paper presented at the National Conference. Nakorn Ratchasrima: Vongchavalitkul University.

Chen, T., Peng, L., Yin, X., Rong, J., Yang, J., & Cong, G. (2020). Analysis of user satisfaction with online education platforms in China during the COVID-19 pandemic. Healthcare, 8, 1-26.

Elhussein, M., Brahimi, S., Alreedy, A., Alqahtani, M., & Olatunji, S. O. (2020). Google trends identifying seasons of religious gathering: applied to investigate the correlation between crowding and flu outbreak. Information Processing & Management, 57(3), 1-11.

Formen, F. A. (2020). Analisi Minat Mahasiswa ITS Untuk Memanfaatkan Massive Open Online Course (MOOC) Menggunakan Kombinasi Model UTAUT Dan Faktor Risiko Yang Dirasakan (PCR). Institut Teknologi Sepuluh Nopember. (Unpublished Work). Retrieved from http://repository.its.ac.id /78643/.

Fung, F. M., & Lam, Y. (2020). How COVID-19 Disrupted Our “Flipped” Freshman Organic Chemistry Course: Insights Gained from Singapore. Journal of Chemical Education, 97(9), 2573-2580.

Hartono, R. (2017). English teachers’ responses on the Indonesian MOOC: Technology for autonomous learning (A qualitative survey at Central Java Province, Indonesia). Language Circle: Journal of Language and Literature, 12(1), 31-40.

Hodge, S. (2020). Here, there and everywhere: the COVID-19 lockdown, bedroom bughouses and rise of the backyard bioblitz. The Weta, 55, 1-8.

Huang, R., Tlili, A., Chang, T.-W., Zhang, X., Nascimbeni, F., & Burgos, D. (2020). Disrupted classes, undisrupted learning during COVID-19 outbreak in China: Application of open educational practices and resources. Smart Learning Environments, 7(1), 1-15.

Hüther, O., Kosmützky, A., Asanov, I., Bünstorf, G., & Krücken, G. (2020). Massive Open Online Courses after the Gold Rush: Internationale und nationale Entwicklungen und Zukunftsperspektiven. (Unpublished Work). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/340666264_ Massive_Open_Online_Courses_after_the_Gold_Rush_Internationale_und_nationale_Entwicklungen_und_Zukunftsperspektiven.

Kim, N., Lučivjanská, K., Molnár, P., & Villa, R. (2019). Google searches and stock market activity: Evidence from Norway. Finance Research Letters, 28, 208-220.

Korkmaz, G., & Toraman, Ç. (2020). Are we ready for the post-COVID-19 educational practice? An investigation into what educators think as to online learning. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 293-309.

Li, X., Li, X., Tang, J., Wang, T., Zhang, Y., & Chen, H. (2020). Improving Deep Item-Based Collaborative Filtering with Bayesian Personalized Ranking for MOOC Course Recommendation. In Ruqian Lu (Ed.), Paper presented at the 13 th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (pp. 247-258). China: Zhejiang Gongshang University,Hangzhou.

Lim, M. (2020). Educating despite the Covid-19 outbreak: Lessons from Singapore The World University Rankings. (Unpublished Work) Retrieved from https://www.timeshighereducation.com/blog/ educating-despite-covid-19-outbreak-lessons-singapore.

Lin, Y.-H., Liu, C.-H., & Chiu, Y.-C. (2020). Google searches for the keywords of “wash hands” predict the speed of national spread of COVID-19 outbreak among 21 countries. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 30-32.

Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of Covid-19 pandemic. International Journal of Educational Research Open, 1, 10012(1)- 100012(8).

Noura, A. (2020). MOOC’s impact on higher education. Social Sciences&Humanities Open, 2(1), 1-6.

Pinto, J. D., Quintana, C., & Quintana, R. M. (2020). Exemplifying Computational Thinking Scenarios in the Age of COVID-19: Examining the Pandemic's Effects in a Project-Based MOOC. Computing in Science & Engineering, 22(6), 97-102.

Prenkaj, B., Stilo, G., & Madeddu, L. (2020). Challenges and Solutions to the Student Dropout Prediction Problem in Online Courses. In Mathieu d’Aquin(Ed.),Proceeding of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management (pp. 3513-3514). Ireland: Data Science Institute, NUI Galway.

Putri, R. S., Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Wijayanti, L. M., & Hyun, C. C. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on online home learning: An explorative study of primary schools in Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 4809-4818.

Rech, J. (2007). Discovering trends in software engineering with google trend. ACM SIGSOFT software engineering notes, 32(2), 1-2.

Reyes-Lillo, D., & Hernandez-Garrido, C. (2020). Creating a MOOC to Develop Information Skills during the Coronavirus Pandemic. Education for Information, 36(3), 339-343.

Ricart, S., Villar-Navascués, R. A., Gil-Guirado, S., Hernández-Hernández, M., Rico-Amorós, A. M., & Olcina-Cantos, J. (2020). Could MOOC-takers’ behavior discuss the meaning of success-dropout rate? Players, auditors, and spectators in a geographical analysis course about natural risks. Sustainability, 12(12), 4878.

Rodrigues, M., Franco, M., & Silva, R. (2020). COVID-19 and Disruption in Management and Education Academics: Bibliometric Mapping and Analysis. Sustainability, 12(18), 7362.

Salisu, A. A., & Vo, X. V. (2020). Predicting stock returns in the presence of COVID-19 pandemic: The role of health news. International Review of Financial Analysis, 71, 1-10.

Santoso, H. B. (2018). Indonesian Perspective on Massive Open Online Courses: Opportunities and Challenges. Journal of Educators Online, 15(1), 1-14.

Saroinsong, W. P., Sun, X. J., Boonrungrut, C., Sidiq, B. A., Nursalim, M., & Simatupang, N. D. (2019). Excessive Internet Use and Its Hours Usage Control among Indonesian Students in China. In Dempsey, H. (Ed.), Proceeding of the 3rd International Conference on Education Innovation (ICEI 2019) (pp. 332-336). Surabaya, Indonesia: Universitas Surabaya Negeri.

Saroinsong, W., Reza, M., Khotimah, N., Sidiq, B. A. & Boonroungrut, C. (2020). A stress Immunity system of covid through academic stress. In Bambang Yulianto (Ed.) Proceedings of the Joint Conference on Arts and Humanities (pp. 455-462). Surabaya, Indonesia: Universitas Surabaya Negeri.

Setiawan, A. R. (2020). Scientific Literacy Worksheets for Distance Learning in the Topic of Coronavirus 2019 (COVID-19). Reading Academic Articles, 2(1), 1-3.

Suwantika, A. A., Boersma, C., & Postma, M. J. (2020). The potential impact of COVID-19 pandemic on the immunization performance in Indonesia. Expert Review of Vaccince, 19(8), 687-690.

Swamy, V., Dharani, M., & Takeda, F. (2019). Investor attention and Google Search Volume Index: Evidence from an emerging market using quantile regression analysis. Research in International Business and Finance, 50, 1-17.

Witthaus, G. R., Santos, A. I. d., Childs, M., Tannhauser, A.-C., Conole, G., Nkuyubwatsi, B., & Punie, Y. (2016). Validation of non-formal MOOC-based learning: An analysis of assessment and recognition practices in Europe (OpenCred). Natherlands: JRC Science Hub.

Zhu, M., Sari, A. R., & Lee, M. M. (2020). A comprehensive systematic review of MOOC research: Research techniques, topics, and trends from 2009 to 2019. Educational Technology Research and Development, 68(4), 1685-1710.