การพัฒนาความสามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับ การสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เคมีไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับภาพเคลื่อนไหว

Main Article Content

พิษณุ ศุภศาสตร์วงศ์
อะรุณี แสงสุวรรณ

บทคัดย่อ

 การอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบคำถามว่าปรากฏการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร และนักวิทยาศาสตร์มักใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เข้าใจง่ายขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์กับความสามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับภาพเคลื่อนไหวเรื่อง เคมีไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 32 คน โดยเลือกแบบเจาะจง วิธีวิจัยใช้รูปแบบผสมผสาน เครื่องมือวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 3) ใบกิจกรรมวัดความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ 4) แบบสัมภาษณ์ และ 5) อนุทิน สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ Wilcoxon Test และ Pearson Correlation ผลจากการวิจัยพบว่านักเรียนมีความสามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขมากกว่าแบบจำลองเบื้องต้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์กับความสามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนพบว่า หัวข้อปฏิกิริยารีดอกซ์และการชุบโลหะมีความสัมพันธ์ทางบวก ขณะที่หัวข้อเซลล์กัลวานิกมีความสัมพันธ์ทางลบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พัณนิดา มีลา และ ร่มเกล้า อาจเดช. (2560). การสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานและการอธิบายทางวิทยาศาสตร์: การส่งเสริมการสร้างความหมายในชั้นเรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(3),

-15.

โพธิศักดิ์ โพธิเสน และ ชาตรี ฝ่ายคำตา. (2560). ฉันควรพัฒนาแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไร?: การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 8(1), 101-122.

ไพศาล วรคำ. (2559). การวิจัยทางศึกษา. มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์.

รัตนา สุทำมา และ ร่มเกล้า จันทราษี. (2565). ความเข้าใจญาณวิทยาเกี่ยวกับแบบจำลองและกระบวนการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 6(2), 31-45.

ศศิมน ศรีกุลวงศ์ และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2564). การใช้แบบจำลองและการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 5(1), 12-27.

Abd-El-Khalick, F., BouJaoude, S., Duschl, R., Lederman, N. G., Mamlok-Naaman, R., Hofstein, A., Niaz, M., Treagust, D., Tuan, H.-L. (2004). Inquiry in science education: International perspectives. Science Education, 88(3), 397–419.

Akerson, V. L., Townsend, J. S., Donnelly, L. A., Hanson, D. L., Tira, P., & White, O. (2009). Scientific Modeling for Inquiring Teachers Network (SMIT’N): The Influence on Elementary Teachers’ Views of Nature of Science, Inquiry, and Modeling. Journal of Science Teacher Education, 20(1), 21-40.

Andrade, V. D., Freire, S., & Baptista, M. (2019). Constructing Scientific Explanations: A System of Analysis for Students’ Explanations. Research in Science Education, 49(3), 787–807.

Bybee, R. W. (2004). Scientific inquiry and science teaching. In Flick, L. B., & Lederman, N. G. (Eds.). Flick, L. B., & Lederman, N. G. (Eds.), Scientific Inquiry and Nature of Science. (pp.1-22). Dordrecht: Springer.

Canning, D. R., & Cox, J. R. (2001). Teaching the Structural Nature Of Biological Molecules: Molecular Visualization In The Classroom And In The Hands Of Students. Chemistry Education: Research and Practice In Europe, 2(2), 109-122.

Cheng, M. F., Lin, J. L., Chang, Y. C., Li, H.-W., Wu, T. Y., & Lin, D. M. (2014). Developing Explanatory Model of Magnetic Phenomena Trough Model-Based Inquiry. Journal of Baltic Science Education, 13(3), 351-360.

Coll, R. K., & Lajium, D. (2011). Modeling and the Future of Science Learning. In M. S. Khine, and I. M. Saleh (Eds.), Models and Modeling (pp.3-21). Dordrecht: Springer.

De Paola, M., & Gioia, F. (2016). Who performs better under time pressure? Results from a field experiment. Journal of Economic Psychology, 53(C), 37–53.

Garnett, P. J., & Treagust, D. F. (1992). Conceptual Difficulties Experienced by Senior High School Students of Electrochemistry: Electrochemical (Galvanic) and Electrolytic Cells. Journal of Research in Science Teaching, 29(10), 1079–1099.

Gilbert, J. K., Justi, R., & Queiroz, A. S. (2009). The Use of a Modelling to Develop Visualization During the Learning of Ionic Bonding. In Tasar, M. F. & Cakmakcl, G. (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives (pp.43-51). Ankara: Pegem Akademi.

Justi, R. S., & Gilbert, J. K. (2002). Modelling, teachers’ views on the nature of modelling, and implications for the education of modellers. International Journal of Science Education, 24(4), 369–387.

McNeill, K. L., & Krajcik J. (2008). Scientific explanation: Characterizing and Evaluating the Effects of Teachers’ instructional Practices on Student Learning. Journal of research in science teaching, 45(1), 53-78.

McNeill, K. L., & Krajcik J. (2012). Framework for Constructing Scientific Explanations. Supporting Grade 5-8 Students in Constructing Explanations in Science: The Claim, Evidence, and Reasoning Framework for Talk and Writing. New Jersey: Pearson.

McNeill, K. L., Lizotte, D. J., Krajcik, J., & Marx, R. W. (2006). Supporting Students’ Construction of Scientific Explanations by Fading Scaffolds in Instructional Materials. The journal of the learning sciences, 15(2), 153-191.

Neilson, D., Campbell, T., & Allred, B. (2010). Model-Based Inquiry in Physics: A Buoyant Force Module. The Science Teacher, 77(8), 38-43.

Oh, P. S., & Oh, S. J. (2011). What Teachers of Science Need to Know about Models: An overview. International. Journal of Science Education, 33(8), 1109–1130.

Ozmen, H. (2011). Effect of Animation Enhanced Conceptual Change Texts on 6th Grade Students’ Understanding of the Particulate Nature of Matter and Transformation during Phase Changes. Computers & Education, 57(1), 1114–1126.

Ruiz-Primo, M. A., Li, M., Tsai, S. P., & Schneider, J. (2010). Testing One Premise of Scientificc Inquiry in Science Classrooms: Examining Students’ Scientific Explanations and Student Learning. Journal of Research in science Teaching, 47(5), 583-608.

Schwarz, C. V., Reiser, B. J., Davis, E. A., Kenyon, L., Ache, A., Fortus, D., Shwartz, Y., Hug, B., & Krajcik, J. (2009). Developing a Learning Progression for Scientific Modeling: Making Scientific Modeling Accessible and Meaningful for Learners. Journal of research in science teaching, 46(6), 632-654.

Soulios, I., & Psillos, D. (2016). Enhancing student teachers’ epistemological beliefs about models and conceptual understanding through a model-based inquiry process. International Journal of Science Education, 38(7), 1212-1233.

Suits, J. P., & Sanger, M. J. (2013). Dynamic Visualizations in Chemistry Courses. In Suits, J. P. & Sanger, M. J. (Eds.), Pedagogic Roles of Animations and Simulations in Chemistry Courses (pp.1-13). Washington: American Chemical Society.

Supasorn, S. & Amatatongchai, M. (2016). Development of Conceptual Understanding Of Acid Base By Using Inquiry Experiments In Conjunction With Particulate Animations For Grade 8 Students. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(Special Issue for INTE 2016), 674-681.

Treagust, D. F., Chittleborough, G., & Mamiala, T. L. (2003). The Role of Submicroscopic and Symbolic Representations in Chemical Explanations. International Journal of Science Education, 25(11), 1353-1368.

Treagust, D. F., Mthembu, Z., & Chittleborough, A. L. (2014). Evaluation of the Predict-Observe-Explain Instructional Strategy to Enhance students’ Understanding of Redox Reaction. Learning with understanding in chemistry classroom. In I. Devetak and S. A. Glazar (Eds.), Learning with Understanding in the Chemistry Classroom (pp.265-286). Dordrecht: Springer

Wang, J., Guo, D., & Jou, M. (2015). A Study on the Effects of Model-Based Inquiry Pedagogy on Students’ Inquiry Skills in a Virtual Physics Lab. Computers in Human Behavior, 49(C), 658–669.

Windschitl, M., Thompson, J., & Braaten, M. (2008). Beyond the Scientific Method: Model-Based Inquiry as a New Paradigm of Preference for School Science Investigations. Journal of Science Education, 92(5), 941-967.

Yang, H. T., & Wang, K. H. (2014). A teaching model for scaffolding 4th grade students’ scientfic explanation writing. Research in Science Education, 44(4), 531-548.