ผลการจัดกิจกรรมการเล่นสื่อวัสดุปลายเปิดที่มีต่อทักษะความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย

Main Article Content

ธนันญา ธีระธนานนท์
ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นสื่อวัสดุปลายเปิดที่มีต่อทักษะความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเล่นสื่อวัสดุปลายเปิด จำนวน 12 แผน โดยจัดกิจกรรมการเล่นสื่อวัสดุปลายเปิดในช่วงกิจกรรมเสรี 2) แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะความสัมพันธ์ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นสื่อวัสดุปลายเปิดเท่ากับ 22.71 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.18 คะแนน และหลังได้รับการจัดกิจกรรมมีคะแนนฉลี่ยทักษะความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย เท่ากับ 33.75 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.66 คะแนน กล่าวคือ เด็กปฐมวัยมีทักษะความสัมพันธ์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นสื่อวัสดุปลายเปิด ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็ก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.92 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.28 คะแนน และด้านที่รองลงมา คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.83 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.46 คะแนน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aperture Education. (2021). DESSA Strategies Guide: Relationship Skills. Retrieved from https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2613587/Guides%20-%20BTSG,%20SSG/Aperture%208%20Guide_2021.pdf?hsCtaTracking=7280d604-fc2d-4f36-b3a8-13e2539ea7d0%7C7e4cfb29-8edc-4f3d-aadf-791a9feb1d4c.

Australian Children’s Education & Care Quality Authority. (2016). Relationships With Children. Retrieved from

https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/acecqa/files/QualityInformationSheets/QualityArea5/QualityArea5OrangeRelationshipsWithChildren.pdf.

Bowornwattanaset, C. (2016). Instructional Strategies Based on Scaffolding Theory. Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University, 3(2), 154-179.[in Thai]

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards, Office of the Basic Education Commission &Ministry of Education of Thailand. (2022). Guidelines for resolving the effects of recession on early childhood development and learning. n.d.[in Thai]

CASEL. (2022). Relationship Skills. Retrieved from https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/#relationship.

Casey and Robertson. (2019). Loose Parts Play. Retrieved from https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf.

Division of Early Learning Florida Department of Education. (2017). Social and Emotional Development. Retrieved from http://flbt5.floridaearlylearning.com/standards.html#a=two_year_olds,three_year_olds,four_year_olds.

Equitable Education Research Institute (EEFI). (2022). Learning Loss. Retrieved from https://research.eef.or.th/learning-loss-recession/.[in Thai]

Flannigan, C. and Dietze, B. (2017). Children, Outdoor Play, and Loose Parts. Journal of Childhood Studies, 42(4), 53-60.

Illinois Early Learning and Development Standards. (2013). Illinois Early Learning and Development Standards. Retrieved from https://illinoisearlylearning.org/wp-content/uploads/2017/02/ields.pd.

Hemchayart, W. et al. (2022). Documentation of Loose Parts Workshop : The Miracle of Creative Thinking in the 21st Century on March 12, 2022. Retrieved from https://anyflip.com/cymfb/glyt/basic.[in Thai]

Junlasak, S., Hemchayart, W. (2021). Parents’ Roles in Promoting Loose Parts Play in the Loose Parts Kits Project. An Online Journal of Education, 17(2), 1-14.[in Thai]

Khayankij, S. and Pittayapitak, T. (2021). Loose parts play to promote creative thinking in young children. Retrieved from http://www.curativethailand.com/pdfbook/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E2%80%9D%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf. [in Thai]

Klintavorn, W. (2020). The Effect of Using Story to Enhance Life Skills of Young Children Lampang Primary Education Service Area Office1. Journal of Inclusive and Innovative Education, 4(3), 93-105.[in Thai]

Ministry of Education of Thailand. (2017). The Early Childhood Curriculum B.E. 2560 (A.D. 2017). Bangkok: Teachers Council of Thailand Printing House Ladprao.[in Thai]

Ministry of Education Republic of Singapore. (2013). Nurturing Early Learners A Curriculum for Kindergartens in Singapore: Social and Emotional Development. Ministry of Education: Republic of Singapore.

Nicholson, S. (1972). How Not to Cheat Children The Theory of Loose Parts. Retrieved from https://media.kaboom.org/docs/documents/pdf/ip/Imagination-Playground-Theory-of-Loose-Parts-Simon-Nicholson.pdf.

Parsook, N. et al. (2022). Effect of Using Inquiry Approach and Social Constructivism on Social Studies Learning Achievement and Problem Solving Ability of Mathayomsuksa Two Students. Journal of Inclusive and Innovative Education, 6(3), 72-86.[in Thai]

Pinyoanuntapong, S. (2007). Research on Early Childhood Education. Bangkok: Suan Dusit University.[in Thai]

Play Scotland. (2020). Playful Schools: The power of Loose Parts Play. Retrieved from https://www.playscotland.org/resources/print/PS0025-Play-Scotland-Playful-Schools-Report-2.pdf?plsctml_id=20352.

Rangdaeng, M. et. al. (2022). Provision of Learning Experiences Integrated in PhysicSubject Matter by Using the Engineering Design Process on Science Skills of Young Children. Journal of Inclusive and Innovative Education, 6(3), 131-145.[in Thai]

Spencer, R, A. et al. (2019). Educator perceptions on the benefits and challenges of loose parts play in the outdoor environments of childcare centres. AIMS Public Health. 6(4), 461-476.

Sutthiboon, P. and Khayankij, S. (2022). Effects of Organizing Guided Play Activities and Outdoor Loose Parts Towards Collaborative Play Behaviors of Kindergarteners. An Online Journal of Education, 17(1), 1-14.[in Thai]

Taxas Education Agency. (2022). 2022 TEXAS Prekindergarten Guidelines PK3 and PK4 Comprehensive Guide. Retrieved from https://tea.texas.gov/academics/early-childhood-education/2022-texas-pkg-comprehensive-guide.pdf.

The Massachusetts Department of Early Education and Care, et.al. (2015). Massachusetts Standards for Preschool and Kindergarten Social and Emotional Learning, and Approaches to Play and Learning. Retrieved from https://www.dy-regional.k12.ma.us/sites/g/files/vyhlif4331/f/uploads/sel-apl-standards_2015.pdf.

Wongaree, S. (2016). Documentation of Psychology for Teachers. UdonThani: Faculty of Education, UdonThani Rajabhat University.[in Thai]