การศึกษานำร่องการพัฒนาการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาญี่ปุ่นด้วยเทคนิคการสะท้อนคิดแบบร่วมมือ

Main Article Content

อมรรัตน์ มะโนบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยการสะท้อนคิดแบบร่วมมือ และความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเกี่ยวกับใช้การสะท้อนคิดด้วยเทคนิค KPT เพื่อพัฒนาการสอน กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มจากเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีสมาชิกแต่ละกลุ่มประกอบด้วย 1) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 คน 2) เพื่อนนักศึกษา 3 คน และครูพี่เลี้ยง 3 คน และ 3) อาจารย์นิเทศก์ 3 คน สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบบันทึกผลการสะท้อนคิด และการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผลการสะท้อนคิดต่อการสอนมีความเชื่อมโยงระหว่างมุมมองปัญหา และมุมมองการปรับปรุงแก้ไขของการสะท้อนคิดร่วมกันครั้งที่ 1 กับมุมมองข้อดีของการสะท้อนคิดร่วมกันครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นการพัฒนาการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และพบว่ารายการสะท้อนคิดในมุมมองข้อดีมีมากกว่ามุมมองอื่น ๆ สอดคล้องกันทั้งสามกลุ่ม นอกจากนี้ ยังพบว่าการแยกมุมมองสะท้อนคิดสามมุมมองออกจากกัน ทำให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถอภิปรายแนวคิดต่อการสอนได้ง่ายและเป็นระบบ ทำให้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสอนอย่างชัดเจน อีกทั้ง เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อภิปรายร่วมกับครูพี่เลี้ยง และเพื่อนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และถ่ายทอดแนวคิดเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ตระหนักคิดและทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดอย่างใคร่ครวญ โดยเฉพาะต่อประเด็นปัญหา จนนำไปสู่การวางแผนและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการสอนด้วยตนเองต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Adadan, E., & Oner, D. (2018). Examining preservice teachers’ reflective thinking skills in the context of web-based portfolios. The Role of Metacognitive Awareness. Australian Journal of Teacher Education, 43(11), 25-50.

Amano, M. (2013). That's it! KPT. Japan: Subarusya. [in Japanese]

Baird, J. R. (1992). Collaborative reflection, systematic inquiry, better teaching. In T. Russell & H. Munby (Eds.), Teachers and teaching from classroom to reflection(pp. 33–48). Bristol, PA: The Falmer Press.

Beauchamp, C. (2015). Reflection in teacher education: issues emerging from a review of current literature, Reflective Practice, 16(1), 123-141.

Danulada, J. (2017). Teacher training and development in Thailand. Journal of Research and Curriculum Development, 7(2), 7-19.

Dewey, J. (1997). Experience and Education. New York: Touchstone.

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, Mass: MIT Center for Advanced Engineering Study.

Fazio, X. (2009). Teacher development using group discussion and reflection. Reflective Practice, 10(4), 529-541.

Graham, R., Daniel, G., R, Auhl, G., & Hastings, W. (2013). Collaborative feedback and reflection for professional growth: preparing first-year pre-service teachers for participation in the community of practice. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41(2), 159-172.

Hickson, H. (2011). Critical reflection: reflecting on learning to be reflective. Reflective Practice, 12(6), 829-839.

Larrivee, B. (2008). Development of a tool to assess teachers’ level of reflective practice. Reflective Practice, 9, 341-360.

Manrique, M., & Sánchez Abchi, V. (2015). Teachers practices and mental models: transformation through reflection on action. Australian Journal of Teacher Education, 40, 13-32.

Murrey, E. (2015). Improving teaching through collaborative reflective teaching cycles. Investigations in Mathematics Learning ©The Research Council on Mathematics Learning Spring Edition, 7(3), 23-29.

OECD. (2012). PISA 2012 results in focus. Retrieved from http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-

-results.htm

Ottesen, E. (2007). Reflection in teacher education. Reflective Practice, 8(1), 31-46.

Peel, D., & Shortland, S. (2004). Student teacher collaborative reflection: perspectives on learning together. Innovations in Education and Teaching International, 41(1), 49-58.

Postholm, M. B. (2018). Reflective thinking in educational settings: an approach to theory and research on reflection. Educational Research, 60(4), 427-444.

Shandomo, H. M. (2010). The role of critical reflection in teacher education. School-University Partnerships, 4(1), 101-113.

Spiker, A. (2017). Don’t waste my time: exploring the reflective journaling requirement in the student teaching experience. Networks:An Online Journal for Teacher Research, 16(1), 1-8.

Teacher Professional Experience Center. (2021). Handbook for professional practice in schools. Khonkaen: Anna Offset Printing Press. [in Thai]

Thompson, M., Takahashi, M., & Manoban, A. (2017). Trial of KPT workshop looking back on team teaching-introspection by workshop management teachers. Proceeding of the 13th Joint Practice Study Group & Scientific Research Report Meeting (pp.59-60). Waseda University. [in Japanese]

Wahyuni, E., & Putra, I. (2021). Student-teacher’s reflective thinking and teaching practice: how reflective are they?. Proceedings of the 2nd International Conference on Technology and Educational Science (ICTES 2020), Advances in Social Science, Education and Humanities Research (pp.264-270).

Wu, C., & Kao, H. (2008). Streaming videos in peer assessment to support training pre-service teachers. Educational Technology & Society, 11(1), 45-55.