ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้านวิชาการและการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: บทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางแบบอนุกรมของความผาสุกทางใจและแรงจูงใจ

Main Article Content

พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์
พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
ทัศนีย์ หอมกลิ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้านวิชาการและการคงอยู่ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีความผาสุกทางใจและแรงจูงใจเป็นตัวแปรคั่นกลางแบบอนุกรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 577 คน ทำการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการคงอยู่ในมหาวิทยาลัย  2) แบบวัดการปรับตัวด้านวิชาการ 3) แบบวัดความผาสุกทางใจ 4) แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ .870,  .836, .823, และ .898 ตามลำดับ  และ 5) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้สถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงชั้น โดยใช้โปรแกรม PROCESS Macro แบบจำลองที่ 6 (Model 6) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ความผาสุกทางใจและแรงจูงใจเป็นตัวแปรคั่นกลางแบบอนุกรมบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้านวิชาการและการคงอยู่ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aljohani, O. (2016). A comprehensive review of the major studies and theoretical models of student retention in higher education. Higher Education Studies, 6(2), 1-18.

Ames, C., & Archer, J. (1998). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80(3), 260-267.

Baik, C., Larcombe, W., Brooker, A., Wyn, J., Allen, L., Brett, M., Field, R., & James, R. (2017). Enhancing student mental wellbeing: A Handbook for academic educators (online version). Retrieved from http://www.nistuentwellbeing.edu.au.

Baker, R. W., & Siryk, B. (1984). Measuring adjustment to college. Journal of Counseling Psychology, 31(2), 179–189.

Baker, R. W., & Siryk, B. (1989). Student Adaptation to College Questionnaire Manual. Los Angeles: Western Psychological Services.

Bean, J. P. (1980). Dropouts and turnover: The synthesis and test of a causal model of student attrition. Research in Higher Education, 12, 155-187.

Bean, J. P. (1982). Student attrition, intentions, and confidence: Interaction effects in a path model. Research in Higher Education, 17, 291–320.

Bernardo, A. B., Galve-González, C., Núñez J. C., & Almeida, L. S. (2022). A path model of university dropout predictors: The role of satisfaction, the use of self-regulation learning strategies and students’ engagement. Sustainability, 14 (3), 1057.

Bunlaead, N. (2011). The adjustment of the first year undergraduate students of faculty of science at Burapha University (Study problem in B.Se. (Statistics)). Chonburi: Burapha University. [in Thai].

Burns, E. C., Martin, A. J., & Collie, R. J. (2017). Understanding the role of adaptability and personal best (PB) goals in students’ academic outcomes: A social cognitive perspective. BJEP Monograph Series II, 12, 111-143.

Casanova, J. R., Cervero, A., Núñez, J. C.s, Almeida, L. S., & Bernardo, A. (2018). Factors that determine the persistence and dropout of university students. Psicothema, 30(4), 408-414.

Chairak, S. (2013). The adjustment problems of the first year students of Suranaree University of Technology (Research report). Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology. [in Thai].

Chau, C., & Saravia, J. C. (2016). Does stress and university adjustment relate to health in Peru? Journal of Behavior, Health & Social Issues, 8(1), 9–17.

Clinciu, A. I. (2013). Adaptation and stress for the first year university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 78, 718–722.

Collie, R. J., Holliman, A. J., & Martin, A. J. (2017). Adaptability, engagement and academic achievement at university, Educational Psychology, 37(5), 632-647.

Credé, M., & Niehorster, S. (2012). Adjustment to college as measured by the student adaptation to college questionnaire: A quantitative review of its structure and relationships with correlates and consequences. Educational Psychology Review, 24(1), 133–165.

Datu, J. A. D., & King, R. B. (2018). Subjective well-being is reciprocally associated with academic engagement: A two-wave longitudinal study. Journal of School Psychology, 69, 100–110.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.). Nebraska symposium on motivation: Perspectives on motivation (Vol. 38, pp. 237-288). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation and Education: The Self-Determination Perspective. Educational Psychologist, 26(3–4), 325–346.

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575.

Diener, E. (2009). The science of wellbeing: The collected works of Ed Deiner. New York: Springer.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.

González Olivares, Á. L., Navarro, Ó., Sánchez-Verdejo, F. J., & Muelas, Á. (2020). Psychological Well-Being and Intrinsic Motivation: Relationship in Students Who Begin University Studies at the School of Education in Ciudad Real. Frontiers in Psychology, 11, 2054.

Haase, C. M., Poulin, M. J., & Heckhausen, J. (2012). Happiness as a motivator: Positive affect predicts primary control striving for career and educational goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(8), 1093-1104.

Hardre, P. L., & Reeve, J. (2003). A motivational model of rural students' intentions to persist in, versus drop out of, high school. Journal of Educational Psychology, 95(2), 347–356.

Holliman, A. J., Martin, A. J., & Collie, R. J. (2018). Adaptability, engagement, and degree completion: a longitudinal investigation of university students. Educational Psychology, 38(6), 785-799.

Jongjaisurathum, S., Supparerkchaisakul, N., & Damsuwan, W. (2015). Self-Regulated Learning strategies of 21st century. Journal of Behavioral Science for Development, 7(1), 15-26. [in Thai].

Kahn, J. H., & Nauta, M. M. (2001). Social-cognitive predictors of first-year college persistence: The importance of proximal assessment. Research in Higher Education, 42(6), 633–652.

Khalkhali, V., Sharifi, R., & Nikyar, A. (2013). Students' intentions to persist in, versus dropout of high school: What self-determined motivation tells us about It? International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 282-290.

Khampirat, B. (2013). Strategies and management systems for student retention at Suranaree University of Technology (Research report). Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology. [in Thai].

Kotera, Y., Taylor, E., Fido, D., Williams, D., & Tsuda-McCaie, F. (2021). Motivation of UK graduate students in education: self-compassion moderates’ pathway from extrinsic motivation to intrinsic motivation. Current Psychology. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-021-02301-6.

Martin, A. J., Nejad, H., Colmar, S., Liem, G. A. D., & Collie, R. J. (2015). The role of adaptability in promoting control and reducing failure dynamics: A mediation model. Learning and Individual Differences, 38, 36–43.

Murtaugh, P.A., Burns, L.D., & Schuster, J. (1999). Predicting the retention of university students. Research in Higher Education, 40(3), 355-371.

Pavot, W. G., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological Assessment, 5, 164-172. Retrieved from https://fetzer.org/sites/default/files/.

Petchprayoon, C., Lertratdechakul. C., & Pattanapakdee, N. (2011). Self-adjustment ability of first year students in public university. The Journal of KMUTNB., 21(1), 157-166. [in Thai].

Pisarik, C. T. (2009). Motivational orientation and burnout Among undergraduate college students. College student journal. 43(4), 1238-1252.

Pittayapongsakorn, N. (2020). What is the new normal of Thai education? When distance learning is not the answer. Retrieved from https://tdri.or.th/2020/05/desirable-new-normal-for-thailand-education/. [in Thai].

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.

Ryan R. M., Plant R. W., & O’Malley, S. (1995). Initial motivations for alcohol treatments: relations with patient characteristics, treatment involvement and dropout. Addict Behav, 20(3), 279-297.

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719–727.

Sahão, F. T., & Kienen, N. (2021). University student adaptation and mental health: A systematic review of literature. Psicologia Escolar e Educacional, 25(5), 1-13.

Salami, S. O. (2010). Emotional intelligence, self-efficacy, psychological well-being and students attitudes: Implications for quality education. European Journal of Education Studies, 2(3), 247-257.

Tangcharoen, S., Naiyapatana, O., & Tungprapa, T. (2019). Discriminant factors of students' persistence and dropout from regular program for undergraduate students at Rajamangala University of Technology in Bangkok. Warasan Phuettikammasat, 25(1), 62-81. [in Thai].

Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89–125.

Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition (2nd ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Turashvili, T., & Japaridze, M. (2012). Psychological well-being and its relation to academic performance of students in Georgian context. Problems of Education in the 21st Century, 49, 73-80.

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senécal, C., & Vallieres, E. F. (1992). The academic motivation scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52(4), 1003-1017.

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M, Senécal, C, & Vallieres, E. F. (1993). On the assessment of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education: Evidence on the concurrent and construct validity of the Academic Motivation Scale. Educational and Psychological Measurement, 53(1), 159-172.

Van der Zanden, P. J. A. C., Denessen, E., Cillessen, A. H. N. & Meijer, P.C. (2018). Domains and predictors of first-year student success: A systematic review. Educational Research Review, 23(1), 57-77.

Widlund, A., Tuominen, H., & Korhonen, J. (2018). Academic well-being, mathematics performance, and educational aspirations in lower secondary education: Changes within a school year. Frontiers in Psychology, 9: 297.

Yu, B., & Wright, E. (2016). Socio-cultural adaptation, academic adaptation and satisfaction of international higher degree research students in Australia. Tertiary Education and Management, 22(1), 49-64.

Zhang, Q., & Tsai, W. (2023). Gratitude and psychological distress among first-year college students: The mediating roles of perceived social support and support provision. Journal of Counseling Psychology. Advance online publication.