การศึกษาสภาวการณ์การให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิดถึง 3 ปี ในอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Main Article Content

เกสรี ลัดเลีย

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาวการณ์การให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิดถึง
3 ปี ในอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส” ดำเนินการในพื้นที่วิจัยภายใต้บริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตลักษณ์ความเป็นสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะ และเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวอย่างประชากรในการตอบแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการเป็นผู้ปกครอง จำนวน 394 คน กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐด้านสาธารณสุข จำนวน 8 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 12 คน และผู้ปกครองเด็กทั่วไป 13 คน ผู้ปกครองเด็กแคระแกร็น 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ชนิด คือ แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ และแนวคำถามในการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะ ประกอบด้วย7 องค์ประกอบ คือ 1) พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูในชีวิตประจำวัน 2) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 3) อายุของบิดา มารดาที่เหมาะสม 4) ความสามารถด้านภาษาของบิดา มารดา 5) การอบรมเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก 6) สุขภาพของเด็กปฐมวัย และ 7) ผู้ให้การอบรมเลี้ยงดูหลัก ปัญหาหลักของการส่งเสริมการให้ความรู้ผู้ปกครอง คือ ปัญหารายได้ของครอบครัว และแนวทางหลักของการส่งเสริมการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาวะให้กับเด็กปฐมวัย คือ การสร้างอาชีพในชุมชนซึ่งผลการวิจัยนำไปสู่การออกแบบวิธีการ กระบวนการ หรือหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อการส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amphoe Srisakhon. (2020). District development plan (5 years) 2018 – 2022 revised version 2020. Narathiwat: Sri Sakhon district, Narathiwat province. [in Thai]

Aphatthananont, T. (2018). Multiculturaal schools: the Thai state’s education in multicultural society. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Assalihee, M. (2022). Parent engagement in children’s education. Pattani: Faculty of lslamic Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus. [in Thai]

Banks, A.J. (1994). An introduction to multicultural education. Washington: Allyn and Bacon.

Buranajaroenkij, D. (2021). The situation of children, youth, and women in the southern border provinces of Thailand. Yala: Children and women coordination center in the southern border provinces. [in Thai]

De Froy, A.M., Sims, M.E., Sloan, B.M., Garjardo, S.A., & Rollins, P.R. (2021). Differential responses to child communicative behavior of parents of toddlers with ASD. Autism & developmental language impairments, 6, 1 – 15.

Doamekpor, L.A., Amutah, N.N., & Ramos, L.J. (2014). Fathers matter: the role of paternal age in infant mortality. American journal of men’s health, 8(2), 175 – 182.

Essa, E. L. (2003). Introduction to early childhood education. (4th ed). New York: Thomson Delmar Learning.

Estola, E., Farquhar, S., & Maija, A. (2013). Well-being narratives and young children. Educational philosophy and theory, 46(8), 1-14.

Gall, M., Gall, J., & Borg, R. (2007). Education research: an introduction. (8th ed.). New York: Pearson education.

Hornby, G., & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: an explanatory model. Education review, 63(1), 37 – 52.

Kairiené, B., Valackiené, A., & Biauzdžiünaité-Pavlovič, J. (2022). Ensuring the child’s right to communication with both parents in the context of parental divorce: a Lithuanian case study. Journal of education for sustainability, 24(2), 67 – 82.

Lindeman, R. H., Merenda, P. F., & Gold, R. Z. (1980). Introduction to bivariate and multivariate analysis. Glenview, IL: Scott, Foresman and company.

Marsh, J., Lahmar, J., Plowman, L., Yamada-Rice, D., Bishop, J., & Scott, F. (2021). Under threes’ play with tablets. Journal of Early Childhood Research, 19(3), 283-297.

Mc Dermott, K., & Ladlia, K. (2018). First read southern Thailand: tacking inequality by strengthening home and community -based approaches. In Giriraj Mani Pokharel (Chair), Presenting on 2018 Asia – pacific regional early childhood development (ECD)conference: Towards achieving the sustainable development goals: What is a successful multi-sectoral approach to ECD 3rd Asia -pacific regional policy forum on early childhood care and education (ECCE) “Taking SDG 4.2 from policy to action”. Organized by government of Nepal, Ministry of education, Science and technology, Kathmandu, Nepal.

Nimnoo, A. (2022). The Knowledge and perception regarding to the right of child’s staffs in faculty of law at Mahasarakham University. Journal of politics and governance, 12, 156 – 163. [in Thai]

Office of the education council. (2010). Early childhood competencies in age-appropriate development

from 0 to 3 years: guideline for parents and caregivers. Bangkok: Prikwarn graphic. [in Thai]

Office of the council of state. (2019). Intent of the early childhood development act. 2019. Bangkok: Office of the council of the state. [in Thai]

Office of the national economic and social development council. (2022). Analysis of the situation of poverty and Inequality in Thailand 2021. [Online]. Retrieved from https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=13081.

Pattanapongthorn, J. (2018). The study of factors affecting early childhood development. (6th ed). Nonthaburi: bureau of health promotion, Department of health. [in Thai]

Premsrirat, S. (2018). Bilingual education (Thai - Malay) management in southern border provinces of Thailand. In Nilagupta,S. & Premsrirat, A. (Ed.) Bilingual/multilingual education management in Southern border provinces of Thailand. Bangkok: Center for documentation and revitalization of Endangered languages. Research Institute for languages and cultures of Asia, Mahidol university.

[in Thai]

Premsrirat, S., Ungsitipoonporn, S., Choosri, I., & Thawornphat, M. (2010). Local and thai language education program: bilingual education program (Thai – Patani Malay Languages in 4 southern border provinces (research report). Nakhon Pathom: Research Institute for research Institute for languages and cultures of Asia, Mahidol University. [in Thai]

Punch, K. F. (2009). Introduction to research methods in education. New York: SAGE.

Srichanchai, J., Imnamkhaw, S., Thabungkan, P., Thongmee, A. & Uthasaen, A. (2022). The mother burden of care in early childhood. Journal of MCU Nakhondhat, 9(1), 317 – 328. [in Thai]

Street, M. (2021). Theorising child well-being: towards a framework for analysing early childhood education policy in englang. Journal of early childhood research, 19(2), 211-224.

Taleh, M., Jeharsae, R., Piriyasart, J., Jeh-Alee, H., Kepan, A., Cherwanitchakorn, N., Muangkliang, S.,

Phasuk, S., & Intho, D. (2020). The development of nutrition manager for malnourished children: Summary Yala. Yala: Southern Border Province Administration Center. [in Thai]

Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP). (2022). Overview of poor in 2022, Narathiwat province.[Online]. Retrieved from: https://www.tpmap.in.th/2565/96 [in Thai]

Theerathananon, T., Hirunchalothorn, P., and Lemongkol, P. (2023). The Efffects of Loose Parts Activity Provision on Relationship Skilll of Young Children. Journal of Inclusive and Innovation Education, 7(2), 75 – 89. [in Thai]

UNESCO and SEAMEO CECCEP. (2019). Regional guidelines on innovative financing Mechanism and partnerships for early childhood care and education (ECCE). UNESCO Bangkok Office and

SEAMEO CECCEP: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNESCO Bangkok office and Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific. (2022). Early childhood Care and Education (ECCE) in Asia-Pacific: policy brief. Bangkok: UNESCO Bangkok Office.