การดูแลเสริมสร้างพัฒนาทักษะความมั่นคงทางอารมณ์และสังคมของผู้มีความฉลาดเป็นเลิศทางปัญญา

Main Article Content

พิภัทร์อนันต์ เทพพิทักษ์
พณสรรค์ งามศิริจิตร

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Transformation การดูแลเสริมสร้างพัฒนาทักษะความมั่นคงทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนกลุ่มพิเศษผู้มีความฉลาดเป็นเลิศทางปัญญา ประกอบด้วย แนวคิดการดูแลเสริมสร้างพัฒนาทักษะความมั่นคงทางอารมณ์และสังคม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) การตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) 2) การจัดการตนเอง (Self-Management) 3) การตระหนักรู้ทางสังคม (Social Awareness) 4) การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Skills) 5) การตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Decision Making) โดยการจำแนกนักเรียนกลุ่มพิเศษผู้มีความฉลาดเป็นเลิศทางปัญญาคือมีระดับ IQ สูงกว่า 130 มีขั้นตอนการคัดแยกและวินิจฉัยนักเรียนกลุ่มพิเศษผู้มีความฉลาดเป็นเลิศทางปัญญา 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นเสนอชื่อ 2) ขั้นการคัดแยกอย่างเป็นทางการ และ 3) ขั้นวินิจฉัย (Diagnosis Stage) แนวทางการดูแลเสริมสร้างพัฒนาทักษะความมั่นคงทางอารมณ์และสังคมของผู้มีความฉลาดเป็นเลิศทางปัญญามีทั้งสิ้น 5 แนวทางประกอบด้วย แนวทางที่ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเอื้อต่อการสร้างเสริมพัฒนาทักษะ 2) การส่งเสริมทักษะการจัดการอารมณ์ 3) การส่งเสริมทักษะการสื่อสาร 4) การสนับสนุนการเรียนรู้แบบหลากหลายรูปแบบ และ 5) สร้างโอกาสในการเล่นและความสนุกเพื่อเติบโตและพัฒนาเต็มศักยภาพในด้านที่ตนเองเป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต การให้ความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน การส่งเสริมทักษะการจัดการอารมณ์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการสร้างความเป็นอยู่ร่วมกันที่ดี จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาทักษะความมั่นคงทางอารมณ์และสังคมที่สำคัญในชีวิตของนักเรียนกลุ่มพิเศษผู้มีความฉลาดเป็นเลิศทางปัญญาได้ดี

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Bracken, B., and Brown, E.F. (2006). Behavioral identification and assessment of gifted and talented students. Journal of Psychoeducational assessment, 24(2), 112-122.

Brewer, A. (2016). Exploring speech and language skills in gifted children: A parent perspective. Ohio: Williams Honors College.

ÇAKIROĞLU, T. (2017). Comparison of various physical and motoric features of normal and gifted students. International Journal of Information Research and Review, 4(1), 3488-3492.

Callahan, C., Renzulli, J.,Delcourt, M.A.B., Hertberg-Davis, H.L. (2017). Considerations for the identification of gifted and talented students. Fundamentals of gifted education, 1, 85-93.

Charoen-Rajapark, R.A. and Charoen-Rajapark, V. (2022). The Educational Changing: Digital Learning and New Innovations. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 5(4), 1724-1739.[in Thai]

Clark, R. (1992). Human Resources Management: Framework and Practice. Sydney: McGraw-Hill.

Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning CASEL. (2020). CASEL’s district resource center. Retrieved from https://drc.casel.org/

Csóti, M. (2001). Social awareness skills for children. Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers.

Darling-Hammond, L. (2015). Foreword. Social and emotional learning: Critical skills for building healthy schools. London: Teachers College Press.

de Sousa, M. L., Peixoto, M. M., & Cruz, S. (2023). The association of social skills and behaviour problems with bullying engagement in Portuguese adolescents: From aggression to victimization behaviors. Current Psychology, 42(14), 11936-11949.

De Villiers, J.C. (2005). IQ Can Language Acquisition Give Children a Point of View. Why language matters for theory of mind, 186-219.

Engel, S. (2013). The case for curiosity. Educational Leadership. 70(5), 36-40.

Fischer, K.W. (1980). A theory of cognitive development: The control and construction of hierarchies of skills. Psychological review, 87(6), 477.

Gimbert, B. G., Miller, D., Herman, E., Breedlove, M., & Molina, C. E. (2023). Social emotional learning in schools: The importance of educator competence. Journal of Research on Leadership Education, 18(1), 3-39.

Goupil, L., and Proust, J. (2023). Curiosity as a metacognitive feeling. Cognition, 231, 105325.

Gross, M.U.M. (2002). Exceptionally gifted children. London: Routledge Press.

Holmes, J. (2007). Making humour work: Creativity on the job. Applied linguistics, 28(4), 518-537.

Koenig, K. P. and Rudney, S.R. (2010). Performance challenges for children and adolescents with difficulty processing and integrating sensory information: A systematic review. The american journal of occupational therapy, 64(3), 430-442.

Leyden, S. (2013). Supporting the child of exceptional ability at home and school. London: David Fulton Publishers.

Lorig, K.R. and Holman, H.R. (2003). Self-management education: history, definition, outcomes, and mechanisms. Annals of behavioral medicine, 26(1), 1-7.

Martini, F. and Sénéchal, M. (2012). Learning literacy skills at home: Parent teaching, expectations, and child interest. Canadian Journal of Behavioural Science, 44(3), 210-221.

Milbrath, C. (1998). Patterns of artistic development in children: Comparative studies of talent. Cambridge: Cambridge University Press.

Paradise, R. and Rogoff, B. (2009). Side by side: Learning by observing and pitching in. Ethos, 37(1), 102-138.

Reis, S.M. and McCoach, D.B. (2002). Underachievement in gifted and talented students with special needs. Exceptionality, 10(2), 113-125.

Renzulli, J.S. (1977). The Renzulli Enrichment Triad Model: A Guide for Developing Defensible Programs for the Gifted and Talented. Gifted Child Quarterly, 21(2), 227-233.

Renzulli, J.S. (2018). A practical system for identifying gifted and talented students. Young Gifted Children, 1, 9-18.

Rosen, P.J., Vaughn, A.J., Epstein, J.N., Hoza, B., Arnold, L.E., Hechtman, L., Molina, B.S.G., Swanson, J.M. (2014). Social self‐control, externalizing behavior, and peer liking among children with ADHD‐CT: a mediation model. Social Development, 23(2), 288-305.

Rotigel, J.V. (2003). Understanding the young gifted child: Guidelines for parents, families, and educators. Early Childhood Education Journal, 30, 209-214.

Sak, U. (2004). About creativity, giftedness, and teaching the creatively gifted in the classroom. Roeper Review 26(4), 216-222.

Shaughnessy, M.F. (1994). Gifted and Reading. New Mexico: N.A.

Shaunessy, E. (2005). Questioning strategies for teaching the gifted. New York: Prufrock Press.

Shore, B. M., Chichekian, T., Gyles, P. D. T., & Walker, C. L. (2019). Friendships of gifted children and youth: Updated insights and understanding. In B. Wallace, D. A. Sisk, & J. Senior, The SAGE handbook of gifted and talented education (pp. 184–195).

Sonnleitner, P., Keller, U., Martin, R., Brunner, M. (2013). Students' complex problem-solving abilities: Their structure and relations to reasoning ability and educational success. Intelligence, 41(5), 289-305.

Srichan, T. and Kosolkittiamporn, S. (2023). 20 years of national strategy for the development of Thailand. Journal of Modern Learning Development, 8(1), 427-449. [in Thai]

Talcott, J.B., Witton, C., McLean, M.F., Hansen, P.C. (2000). Dynamic sensory sensitivity and children's word decoding skills. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(6), 2952-2957.

Tatarinceva, A.M., Sergeeva, M.G., Dmitrichenkova, S.V., Chauzova, V.A., Andryushchenko, I.S., Shaleeva, E.F. (2018). Lifelong learning of gifted and talented students. Espacios, 39(2), 29.

Theppitak, P. and Chaemchoy, S. (2022). A Study of the Social and Emotional Skills for Private Secondary Schools Students in Bangkok Based on the Conception of Social and Emotional Skills. Teachnoarete Transanctions on Advances in Social Sciences and Humanities, 3(1), 9-14.[in Thai]

Tojimamatovich, J. V. (2023). Digital Transformation of Educational Management System. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(4), 202-206.

Trigueros, R., Sanchez-Sanchez, E., Mercader, I., Aguilar-Parra, J. M., López-Liria, R., Morales-Gázquez, M. J., & Rocamora, P. (2020). Relationship between emotional intelligence, social skills and peer harassment. A study with high school students. International journal of environmental research and public health, 17(12), 4208.

Tuttle Jr, Frederick B. (1998). Characteristics and identification of gifted and talented students. Washington, DC: National Education Association.

Usher, E.L., and Li, C.R. (2019). Perseverant grit and self-efficacy: Are both essential for children’s academic success?. Journal of Educational Psychology, 111(5), 877.

van der Fels, I.M.J., Sanne, C.M., Hartman, E., Elferink-Gemser, M.T., Joanne, S., & Visscher, C. (2015). The relationship between motor skills and cognitive skills in 4–16 year old typically developing children: A systematic review. Journal of science and medicine in sport, 18(6), 697-703.

VanTassel-Baska, J.L. (2014). Alternative assessments with gifted and talented students. New York: Prufrock Press.

Ward, C. (1993). Education for Resourcefulness. Bath: Human Scale Education.

Wattana, D. and Rungtal, K. (2021). The 20 - Year National Strategy and the Future of Thai Education. Journal of politics, administration and law, 13(1), 175-196. [in Thai]

Worrell, F.C. and Erwin, J.O. (2011). Best practices in identifying students for gifted and talented education programs. Journal of Applied School Psychology, 27(4), 319-340.

Yassin, S.F.M., Ishak, N.M.,Yunus, M.M., Majid, R.A. (2012). The identification of gifted and talented students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 585-593.