Anotatta-Kailash: The Symbolic Meaning of His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Royal Crematorium

Authors

  • Dhanakrit Laorsuwan อาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

Keywords:

Anotatta, Kailash, royal crematorium

Abstract

Anotatta (so-called Anodat in Thai) the sacred pond mentioned in Buddhist literature was used as a model for the decoration of His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s royal crematorium. Although the architecture described “the decorative meaning”, it was mainly related to the King’s royal projects on water resource development. It was due to the textual (and intertextual) study of Anotatta that this sacred pond has been shown to be relevant to Cakravartin and Bodhisattva ideologies in the Thai socio-cultural context. The concept can also be utilised to glorify kings as well. The significant characteristic of Anotatta is a representation of Mount Kailash: Lord Shiva’s divine residence, also meant to emphasize that “the king = Lord Shiva” and has been represented in several cultural aspects for a very long time. The use of the Anotatta model as the decoration of King Rama the ninth’s royal crematorium, therefore, symbolically meant that the funeral structure was Mount Kailash itself.

References

จดหมายเหตุรัชกาลที่ 2 จ.ศ. 1171-1173, 2513. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว, 2560. “สุเมรุบรรพตในจักรวาลวิทยาอินเดียและสยาม.” เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558. ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. นนทบุรี: มิวเซียมเพรส.

ณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน, 2518. พระราชพิธีโสกันต์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2470. ตำนานสุสานหลวง. พระนคร: โรงพิมพ์บํารุงนุกูลกิจ.

ธัชชัย ยอดพิชัย, 2560. “ความพิเศษของพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9.” สู่ฟ้าเสวยสวรรค์. กรุงเทพฯ: มติชน.

“ธัมมปทัฏฐกถา”, 2552. พระไตรปิฎกและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 4. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย.

นภาพร เล้าสินวัฒนา, 2549. การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธี คติ ความหมาย และสัญลักษณ์แห่ง “สมมติเทวราช”. นนทบุรี: มิวเซียมเพรส.

แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, หม่อมราชวงศ์, 2531. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 1. กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ.

“ปปัญจสูทนี”, 2552. พระไตรปิฎกและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ภาค 2 เล่ม 1. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย.

ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1, 2510. พระนคร: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี สํานักนายกรัฐมนตรี.

พรชัย หะพินรัมย์, 2558. การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์สมาธิราชสูตรวิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

พระคัมภีร์ทีปวงศ์, 2557. กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.

พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์), 2468. มิลินทปัญหา เล่ม 2. พระนคร: โรงพิมพ์บํารุงนุกูลกิจ, พิมพ์ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา ปีฉลู พ.ศ. 2468.

พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไท, 2530. ไตรภูมิกถา = Traibhumikatha: the story of the three planes of existence by King Lithai. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป.

พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), 2520. ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ 2. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

“พระวินัยปิฎก มหาวรรค”, 2552. พระไตรปิฎกและอรรถกถา แปล พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค 1. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระสังฆราชเมธังกร, 2549. โลกทีปกสาร. กรุงเทพฯ: สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร.

พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), 2515. สมญาภิธานรามเกียรติ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.

มาดแลน จิโต, 2546. ประวัติเมืองพระนครของขอม. (แปลโดย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล). กรุงเทพฯ: มติชน.

รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, 2552. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาของสมุดไตรภูมิ วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

เรื่องราชาภิเษก และจดหมายเหตุบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 5, 2509. พระนคร: กรมศิลปากร.

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556. ศิลปะล้านนา. กรุงเทพฯ: มติชน.

สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1, 2542. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

Mckay A., 2015. Kailas Histories: Renunciate Traditions and the Construction of Himalayan Sacred Geography. Leiden: Brill.

Downloads

Published

2018-06-28