โครงสร้าง ที่มา และความหมายของคำเรียกชาติพันธุ์ในอีสาน (Semantic Structure of the Ethnonyms in Isan (Northeastern Thailand)

Main Article Content

ปุณชญา ศิวานิพัทน์
ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา

Abstract

บทคัดย่อ


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างทางความหมายของคำเรียกชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งพบว่ามีทั้งสิ้น 32 กลุ่มชาติพันธุ์ โดยการศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของการประกอบรูปคำและความหมายของคำที่นำมาประกอบเป็นคำศัพท์ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าหน่วยศัพท์แต่ละหน่วยที่นำมาประกอบเป็นรูปคำมีที่มาและความหมายอย่างไร โดยคำเรียกชาติพันธุ์ในอีสานที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มีทั้งสิ้น 304 คำ ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างของคำเรียกชาติพันธุ์มีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ “ส่วนหลัก” ทำหน้าที่แสดงความหมายหลักของคำ และ “ส่วนขยาย” ทำหน้าที่เพิ่มความหมายแก่ส่วนหลัก เพื่อให้ส่วนหลักมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทั้งนี้ คำเรียกชาติพันธุ์ในอีสานมีโครงสร้าง 2 รูปแบบ ได้แก่ โครงสร้างแบบคำเดี่ยว และโครงสร้างแบบคำประสม ในด้านความหมายของคำที่นำมาประกอบเป็นคำเรียกสามารถจัดแบ่งตามกลุ่มที่มาและความหมายออกได้เป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ 1) คำแสดงความเป็นกลุ่ม(คน)/พวก 2) คำที่มีความหมายว่า “คน” 3) สภาพทางภูมิศาสตร์
4) วิถีการดำเนินชีวิต 5) ธรรมเนียมประเพณี 6) ลักษณะเฉพาะของภาษาพูด 7) ศาสนา 8) ลักษณะชนชั้นทางสังคม 9) คำที่มีความหมายในเชิงดูถูก/เชิงลบ 10) คำแสดงสภาพหรือสถานะ 11) คำแสดงความเป็นสากล 12) คำแสดงถิ่นฐานที่กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่


Abstract


This article aims to study the semantic structure of the ethnonyms of the ethnic groups in the Northeast of Thailand who are locally called Isan of which there are 32 groups. The study scrutinizes the structure
of word composition and the meanings of individual words that relate to the term formation. This revealed where each lexeme was originally drawn from and what the term means. The 304 terms were analyzed in
this analysis. The results revealed that the structure of a term has two important components, including 1) the “main part” which manifests the core meaning of the term, and 2) “modifiers part” that adds specific
attributes to the core meaning of the term. This study also revealed two types of term structures consisting of a “single word” and a “compound word”. Lastly, in terms of the meanings, what constitutes a term can be
classified into 12 groups, including 1) the term expression of a group/people, 2) the term indicating “human being,” 3) geographic indicators, 4) the lifestyle of ethnicities, 5) customs and traditions of ethnic groups,
6) specific spoken language characteristic, 7) religion, 8) social class, 9) negative words/insults, 10) status related statement, 11) universal expression, 12) the localities in which the ethnicities live

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ