ตำนานอุรังคธาตุ: วิธีคิดว่าด้วยศาสนาและความเชื่อ (Urangadhatu: Ways to Think About Religion and Beliefs)

Main Article Content

ชาญยุทธ สอนจันทร์
ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา

Abstract

บทคัดย่อ


บทความวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีคิดว่าด้วยศาสนาและความเชื่อที่ปรากฏในตำนานอุรังคธาตุ ข้อมูลที่นำมาศึกษาเป็นเอกสารตำนานอุรังคธาตุที่มีการปริวรรตเรียบเรียงเอาไว้แล้ว โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับวิธีคิดมาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ตีความ ผลการศึกษาพบว่า วิธีคิดเป็นการอธิบายในเรื่องราวสิ่งต่างๆ ที่บรรพชนต้องการสื่ออะไรบ้างมาสู่อนุชน
คนรุ่นหลัง และด้วยตำนานอุรังคธาตุเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีกระบวนทัศน์หรือชุดความคิดที่สื่อสารให้เห็นถึงความคิดความเชื่อทางศาสนาของผู้คนในอดีตผ่านเรื่องราวทางวรรณกรรม ซึ่งประกอบด้วย ตัวละคร พื้นที่ และพฤติกรรม ซึ่งช่วยทำให้มองเห็นถึงระบบความเชื่อทางศาสนาที่เป็นการผสมปนเปกันระหว่างพุทธและผีได้อย่างน่าสนใจ


Abstract


This research article aims to study the ways of thinking about the religion and beliefs that appeared in Urangadhatu. The information used in this study is drawn from the legendary Urangadhatu’s  documentation. This has been applied by using the conceptual framework for the purposes of analyzing and interpreting the documentation. The results revealed that The way of thinking is explained in various things. What the ancestors wanted to convey to the youth of future generations and the Urangadhatu contains cultural information that is a paradigm or set of ideas that communicate the thoughts and beliefs of people in the past through literary stories which consists of characters, places, and behaviors. These help the reader to see the religious belief system that is a mixture of Buddhism and ghosts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ