BEGINNING OF THE WORLD IN ONGKAN CHAENG NAM

Authors

  • Rungroj Piromanukul คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Keywords:

วรรณคดี, โองการแช่งน้ำ, การกำเนิด

Abstract

Ongkan Chaeng Nam is one of the most important pieces of literature referencing the Chao Phraya Basin. The first part situates scenes of the beginning of the world; many scholars assume that this is taken from the Agabbasutta, including the Commentary of A gabba¬sutta, however, the scene is also mentioned in the Saratthadipani (Sub – commentary of Vinaya) and various cosmology literature composed after 1700 B.E. Another section from Onngkan Chaeng Nam, from ขุนแผนแรกเอาดินดูที่, details the “oil from the seven great fish which ignited and turned into a holocaust on doomsday” and refers to the scene from theMahakappalokasanthana where Brahma came down to see Sisapathavi, composed around 1550 to 1650 B.E. The way Ongkan Chaeng Nam relates to the Mahakappalokasanthana can be used to date Ongkan Chaeng Nam to a period before the Ayutthaya Kingdom, thus no older than 1750 B.E. This dating connects well with historical records of the King of Lopburi, a son of Jayavarman VII, (1724 – 1764 B.E.). The scene of the beginning of the world in Ongkan Chaeng Nam is not intended to refer to the beginning of the world itself, but rather to propagate the cult of the “God-King”, a concept taken from the Dipavajsa. Moreover, the use of Ongkan Chaeng Namin the oath of allegiance, as a device to inculcate society about royalty, can be considered as a vehicle to the Taikadai speaking people’s rise to power in the Central Thai basin sometime after 1750 B.E.

References

กวี แสงมณี. “อรุณวตีสูตร: การตรวจชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.

จิตร ภูมิศักดิ์. โองการแช่งน้ำ. กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2524.

ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. อ่านโองการแช่งน้ำ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

ธมฺมปาล . ปรมตฺถมญฺชุสาย ทุติยภาโค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538.

นิยะดา เหล่าสุนทร. ไตรภูมิพระร่วงการศึกษาแหล่งที่มา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แม่คําผาง, 2538.

ประเสริฐ ณ นคร. “โองการแช่งน้ำ” สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.

ปุ้ย แสงฉาย (แปล). พระคัมภีร์ทีปวงศ์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูธรรโมภาษผดุงกิจ ณ วัดซําแฮด จังหวัดมหาสารคาม

พ.ณ. ประมวลมารค (นามแฝง). กําสรวลสมุทร นิราศนรินทร์. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2502.

“พงศาวดารล้านช้าง” ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2499. จอมพลสฤษดิ์ และคุณหญิง วิจิตรา ธนะรัชต์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาโท พระศรการวิจิตร (ช้อย ชลทรัพย์)

พระมหาเมธังกร. โลกทีปกสาร. นาวาอากาศเอก (พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทองแปล. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2549.

พระสูตรและอรรถกถา แปล ฑีฆนิกาย เล่มที่ 2 ภาคที่ 1. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530.

พุทฺธโฆสจาริย. วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ทุติยภาโค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548.

มหากปฺปโลกสณฺฐาน. 2469 (อัดสําเนา).

มหาธรรมราชาลิไท. “ไตรภูมิพระร่วง” วรรณกรรมสุโขทัย เล่ม 1. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2528.

ไมเคิล ไรท์. โองการแช่งน้ำ. กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2543.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยอยุธยา ลิลิตโองการแช่งน้ำ. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2540.

วรรณกรรมอยุธยา เล่ม 1. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529.

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์. คําฤษฎี. กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนฯ, 2553, 5. พิมพ์ประกาศพระเกียรติคุณวันอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สมพงษ์ ปรีชาจินดาวุฒิ. “โลกุปปัตติ: การตรวจสอบชําระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527.

สารีปุตฺตเถร. สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2529.

สุจิตต์ วงษ์เทศ. ขุนช้างขุนแผนแสนสนุก. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545. อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ อถวา อภิธมฺมตฺถวิภาวินี นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2466.

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค วัยอาจ. ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่: สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ , 2543.

Cœdès , G. The Indianized States of Southeast Asia, trans. By SueBrown Cowing Honolulu: niversity of Hawaii Press , 1968.

_________. Inscriptions du Cambodge, tome III Hanoi: EFEO, 1951. Hinüber, Oskar von. A Handbook of Pali Literature. New Delhi: Mushiram, 1997.

Malalasekera, G.P. The Pali Literature of Ceylon. Kandy : Buddhist Publication , 1994.

Prasert na Nagara and A.B. Grisgwold, “The Pact Between Sukhodayaand Nan” Epigraphic and Historical Studies. Bangkok: The Historical Society, 1992.

Wilson, H.H. The Visnu Purana II. Delhi: Nag, 1980.

Downloads