THE INFLUENCE OF BUDDHISM IN KHMER CLASSICAL LITERATURE : REMKER

Authors

  • Busaba Ruangsri อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

รามเกียรติ์, วรรณคดี, พระพุทธศาสนา

Abstract

Remker volumers 1-10 (pronounced Riemkee) or Ramayana Khmer version, edited by Bouddhique Phnompenh Institue, was the earliest Khmer Literature dating from the 21st – 23rd Centuries B.E. Although the Khmer Mediaeval Period was primarily dominated by The Theravadic Sect, Remker adaptation reflected the influence of both the Theravadic and Mahayana Sects. The latter being the first one deeply rooted in Khmer Culture. Believe in Bodhisattva of both the Theravadic and Mahayana Sects led to the adaptation of the story of Ram in Khmer society. Moreover , the mighty Bodhisattva of the Mahayana Sect was also the prototype of certain characters in the story

References

ภาษาไทย

กมเลศวร ภัฏฏาจารย์. (2547). คาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม. เรียบเรียงโดยหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จันทรัชนันท์ สิงหทัต. (2531). “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องนิพพาน ในวิสุทธิมรรคและลังกาวตารสูตร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จิรัสสา คชาชีวะ. (2531). "คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวร์ที่พบในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

โจวต้ากวาน. (2543). บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ. แปลโดย เฉลิม ยงบุญเกิด. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน.

ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, ผู้แปล. (2525), สัทธรรมปุณฑริกสูตร. กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์ จำกัด (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระมหาบุญมา มหาวีโร ).

แชนเดอร์, เดวิด. (2546), ประวัติศาสตร์กัมพูชา. บรรณาธิการแปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร.กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ผู้แปล. (2514). พระพุทธศาสนาในกัมพูชา. พระนคร : สภาวิจัยแห่งชาติ.

บรรจบ พันธุเมธา. (2517). พจนานุกรมเขมร - ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน. เล่ม 1.กรุงเทพฯ: จงเจริญการพิมพ์.

ประพจน์ อัศววิรุฬหการ. (2523). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระโพธิสัตว์ ในคัมภีร์เถรวาทและคัมภีร์มหายาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุดโต). (2542). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : บริษัทสื่อตะวันจำกัด.

สมพร สิงโต. (2520). ความสัมพันธ์ระหว่างรามายณะของวาลมิกิและรามเกียรดิ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.

สุมาลี มหณรงค์ชัย. (2546). พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศยาม.

สุนทร ณ รังสี. (2541). พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสรียรโกเศต และ นาคะประทีป. (2514), ลัทธิของเพื่อน. พระนคร : สำนักพิมพ์คลังวิทยา.

เสถียร โพธินันทะ. (2510). ปรัชญามหายาน. พระนดร : โรงพิมพ์มหามงกุฏราชวิทยาลัย.

อุไรศรี วรศะวิน. (2542). จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร ด.ศ. 1566 - ค.ศ. 1747. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์.

ภาษาเขมร

เรืองรามเกรติ์. (2539). ภฺนํเพญ : พุทธสาสนบณฺฑิตย.

อมตา. (1991). ปฺรวตฺติอฺนกตากฺนุงปฺรเทสแขฺมร. ภฺนํเพญ : อมตา.

ภาษาอังกฤษ

Getty, Alice. (1971). Gaṇesa. New Delhi : Mehta Offset Works.

Jacob, Judith M. (1996). The Traditional Literature of Cambodia: A Preliminary Guide. New York : Oxford University Press Inc.

Raghunathan,N., trans. (1981) .Srimad Valmiki Ramayana. Vol.1-3. Vighneswara : Publishing House.

ภาษาฝรั่งเศส

Martini, Françoi. (1978). La Gloire de Rāmā Rāmakerti Rāmāyaṇe Cambodgien. Paris : Les Belles lettres.

Pou, Saveros. trans. and commented. (1977). Rāmakerti [ XVIe - XVIe Siècles ]. Vol. CX. Paris : École Française d'Extrême - Orient.

Pou, Saveros. (1977), Etudes sur le Rāmakerti [ XVie - XVIe Siècles ]. Vol. CXI. Paris : École Française d'Extrême - Orient.

Downloads