NAMES OF PRASAT IN SIEMREAP

Authors

  • Songtham Pansakun Faculty of Archaeology, Silpakorn University

Keywords:

กัมพูชา, ปราสาทเขมร, ชื่อเรียก

Abstract

According to the databases of the Carte Archeologique du Cambodge and the Inventaire Archeologique du Cambodge, there are a lot of ancient stone ruins, or “Prāsāt”, in Siemreap, the former capital city of the ancient Khmer Empire. Each Prasat has its own proper name, associated with such features as: geography, persons, plants, water resources, constructions, materials or tools, gods, animals, adjectives, actions, dwellings, rituals, human or animal organs, directions, numeric numbers, time, colors, auspiciousness, and so forth. Among the various proper names of the Prāsāt, the ones with geographical meanings are most frequently found in Siemreap. So we can say that geography and the local environment are the key factors to the naming of these Prāsāts.

References

กังวล คัชชิ มา. “คํายืมบาลี สันสกฤตในภาษาเขมร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเขมร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.

ปราณี กุลละวาณิชย์. ชื่อหมู่บ้านในมณฑลกวางสีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ไทย. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2535.

ไพฑูรย์ ปิยะปกรณ์. “ภูมินามของหมู่บ้านชนบทในจังหวัดชัยภูมิ.” วารสารภูมิศาสตร์ 14, 3 (พฤศจิกายน 2532), 177-182.

ไพฑูรย์ ปิยะปกรณ์. “ภูมินามการตั้งถิ่นฐานหมู่บ้านชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วิเคราะห์รูปแบบทาง ภูมิศาสตร์ของนามทั่วไป.” วารสารภูมิศาสตร์ 20, 3 (ธันวาคม 2538): 17-30.

ไพฑูรย์ พงศะบุตร. “คําประกอบชื่อภูมิประเทศที่บอกลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่นในประเทศไทย.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน 13, 2 (มกราคม – มีนาคม 2531): 36-50.

ไพฑูรย์ พงศะบุตร. “การศึกษาความหมายและที่มาของคําบางคําที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศ ไทย.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน 15, 2 (มกราคม – มีนาคม 2533): 37-48.

วารุณี โอสถารมย์. “ประวัติและพัฒนาการเมืองเสียมเรียบ.” จุลสารไทยคดีศึกษาปีที่ 16, 2 (พฤศจิกายน 2542- มกราคม 2543): 7-26.

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. สังคมวิทยาชนบท: วิธีการวิจัย ทฤษฏีและการเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทไทย. ขอนแก่น: ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.

สุจริตลักษณ์ ดีผดุง. “ชื่อหมู่บ้านในจังหวัดนครปฐม.” วารสารภาษาและวัฒนธรรม. 19, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2543): 51-76.

สุจริตลักษณ์ ดีผดุง. ชื่อหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ ไทย: กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.

สุธิวงศ์ พงศ์ ไพบูลย์, “ชื่อบ้านนามเมืองในภาคใต้,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 เล่ม 3: 982-985, กรุงเทพฯ: สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2529.

สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และสุขุมาวดี ขําหิรัญ. ชื่อหมู่บ้านของอําเภอเมืองสุรินทร์. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.

อภิศักดิ์ โสมอินทร์. ภูมิศาสตร์ชนบท. มหาสารคาม: ภาควิชาภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2522.

ภาษาต่างประเทศ

Aymonier, Étienne. Le Cambodge I: Le royaume actuel. Paris : Ernest leroux, 1900.

Aymonier, Étienne. Le Cambodge II: Les provinces siamoises. Paris: Ernest leroux, 1901.

Aymonier, Étienne. Le Cambodge III: Le groupe d’Angkor et l’histoire. Paris: Ernest leroux, 1904.

Boulbet, jean et Bruno Dagens. Les site archéologiques de la region du Bhnam Gulen (Phnom Kulen). Paris: Art asiatique, 1973.

Cunningham, Alexander. The Ancient Geography of India. Varanasi: Indological Book House, 1963.

Gupta, Parmanand. Geographical names in ancient Indian inscriptions. Delhi: Mayur Press, 1977.

Huffman, Franklin E. “Thai and Cambodia - A Case of Syntactic Borrowing?.” Journal of the Ameri-can Oriental Society 93, 4 (Oct. - Dec., 1973): 488-509.

Lewitz, Saveros. “La toponymie Khmère.” Bulletin de l’ École française d’ Extrême-Orient 53(2) (1967): 375-452.

Long Seam. Dictionnaire du Khmer ancien: D’ après les inscriptions du Cambodge du Vie.-VIIIe. Siècles. Phnom Penh: Phnom Penh Printing House, 2000.

Lunet de Lajonquère, E. Inventaire descriptif des monuments du Cambodge I. Paris: Ernest Leroux, 1902.

Lunet de Lajonquère, E. Inventaire descriptif des monuments du Cambodge II. Paris: Ernest Leroux, 1907.

Lunet de Lajonquère, E. Inventaire descriptif des monuments du Cambodge III. Paris: Ernest Leroux, 1911.

Martini, François. “De la signification de BA et ME affixes aux noms de monuments khmèrs.” Bul-letin de l’ École française d’ Extrême-Orient 44 (1951) : 201-209.

Pottier, Christophe. Carte archeologique de la region d'Angkor Zone Sud. Paris : Universite Paris III-Sorbonne Nouvelle Ufr Orient et Monde Arabe, 1999.

Pou, Saveros. “Les noms de monuments Khmers.” Bulletin de l’ École française d’ Extrême-Orient 78 (1991) : 203-225.

Pou, Saveros. “From Old Khmer Epigraphy to Popular Tradition : A Study in the Names of Cambodian Monuments.” In Southeast Asian Archaeology 1990 : Proceedings of the Third Confer-ence of the European Association of Southeast Asian Archaeologists, 7-24. Edited by Ian Glover. Hull: Centre for South-East Asian Studies, 1992.

Pou, Saveros. Dictionnaire vieux Khmer – Français-Anglais. Paris: Cedoreck, 1999.

Terry G. Jordan and Lester Rowntree. The Human Mosaic: A Thematic Introduction to Cultural Geography. Harper & Row : New York, 1976.

Downloads