การปรากฏใช้และการขยายความหมายของคำว่า “สวย” จากอดีตสู่ปัจจุบัน (The Appearance and Semantic Extension of the Word /suay/ from the Past to the Present)

Main Article Content

ธนิยา นันตสุคนธ์
ดร.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา
ดร.โกวิทย์ พิมพวง

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรากฏใช้คำและการขยายความหมายของคำว่า “สวย” ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารร้อยแก้วภาษาไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 8) พร้อมกันนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในสมัยปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9 - รัชกาลที่ 10) จากทวิตเตอร์ร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลคำว่า “สวย” ซึ่งเป็นรูปแบบภาษาที่คนในสังคมใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน ผลการศึกษาพบว่า คำว่า “สวย” น่าจะมีใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว เนื่องจากปรากฏในเอกสารที่เป็นร้อยกรองสมัยอยุธยา ต่อมาปรากฏใช้ในเอกสารที่เป็นความเรียงร้อยแก้วช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ในความหมายที่หมายถึง “งาม” หรือ “น่าพึงพอใจ” สันนิษฐานได้ว่าคำว่า “สวย” ไม่ใช่คำไทย แต่เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำว่า “ซรฺวย” ในภาษาเขมร โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรูปคำและมีการขยายความหมายมาเป็นลำดับ การขยายความหมายเกิดจากกระบวนการถ่ายโอนทางความหมาย ตามกลไกของ อุปลักษณ์


 


Abstract
This article aims to study the appearance of the word /suay/ and its semantic extension from the Sukhothai period to the present. The data is from Thai prose from the Sukhothai period to the Rattanakosin period (from the reign of King Rama I to the reign of King Rama VIII) and contemporary data (from the reign of King Rama IX to King Rama X) from Twitter in order to study the word /suay/ in the natural communication context. The first result showed that the word /suay/ is likely to have been used since the Ayutthaya period because it was first found in Ayutthaya Thai poems. Later, the word was also found in Thai proses in Rattanakosin period in terms of ‘beauty’ or ‘satisfaction’. Presumably, the word /suay/ is not a Thai word but is borrowed from /sruay/ in Khmer and is differentiated in both the forms of the word and its meaning. The semantic extension has occurred from the process of meaning transferred by a mechanism of metaphor.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ