ภาพเหมือนของจักรพรรดิโรมันปริทรรศน์และกรณีราชวงศ์เนอร์วา-แอนโทนิน (Conspectus of Roman emperors’ portraiture and the case of the Nerva-Antonine dynasty)

Main Article Content

ดร.กิตสิรินทร์ กิติสกล

Abstract

บทคัดย่อ


บทความวิชาการนี้สำรวจกระบวนการสร้างภาพเหมือนของจักรพรรดิโรมันโบราณ โดยเฉพาะราชวงศ์เนอร์วา-แอนโทนินและกรณีของจักรพรรดิลูซิอุส เวรุส ผู้เขียนแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1. แนวคิดเรื่องการสร้างภาพของจักรพรรดิโรมัน โดยได้ศึกษาการสร้างภาพเหมือนของจักรพรรดิองค์แรกแห่งจักรวรรดิโรมันคือออกุสตุส ที่มีลักษณะเฉพาะคือทรงผมหน้าม้า และความหนุ่มไร้หนวดเคราอันสื่อถึงยุคใหม่ และได้ศึกษาการสร้างภาพของจักรพรรดิคอนสแตนตินซึ่งความเหมือนจริงถูกตัดทอนออกไปเนื่องจากเป็นผลพวงจากวิวัฒนาการการสร้างภาพเหมือนและบริบททางการเมืองและศาสนาที่เปลี่ยนแปลงในต้นศตวรรษที่ 3
2. ภาพเหมือนของราชวงศ์เนอร์วา-แอนโทนิน มีการนำเสนอภาพของจักรพรรดิที่น่าสนใจจากรูปแบบตาม  ออกุสตุส โดยเฉพาะการหยิบยืมทรงผมและความอ่อนเยาว์ของใบหน้า พัฒนาไปจนถึงรูปแบบกรีกที่ทรงผมและหนวดเคราเริ่มยาวและมีความวิจิตร สีหน้าและสายตามีความชัดเจนทางอารมณ์ และ 3. กรณีภาพเหมือนของจักรพรรดิลูซิอุส เวรุส จักรพรรดิในราชวงศ์เนอร์วา-แอนโทนิน โดยเน้นงานเลขทะเบียน MA 1170 เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ งานมีลักษณะ “บาโรค” จากทรงผมและหนวดเครา พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับผลงานชิ้นอื่นที่เป็นรูปของพระองค์ และรูปของจักรพรรดิคู่มาร์คุส ออเรลิอุสที่สร้างพร้อมกันอันแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของอำนาจ


Abstract


This article studied the process of creating portraits of Roman emperors, especially those of the Nerva-Antonine dynasty and the case of Lucius Verus. The author focused on three points as follows: 1. the idea behind the emperor’s portrait, starting from the first Roman emperor, Augustus, with his typical fringes and his beardless appearance which refers to the new era, to Constantine’s portrait where the realistic aspect was excluded due to the evolution of the portrait itself and the different politico-religious context of the 3rd century; 2. The interesting representations of Roman rulers during the Nerva-Antonin dynasty commencing with the appropriation of Augustus’ hairstyle and his young face, which then developed into the Greek style with a beard and curly hair, while the expression from the eyes was clearly shown too; 3. the case of Lucius Verus, emperor of the Nerva-Antonin dynasty, by focusing on an analysis of artwork number 1170, currently in the Louvre Museum, then comparing it with other portraits of him, as well as the one of his co-emperors, Marcus Aurelius, carved during the same period.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ