เทพเจ้าจิ่วหวางฝัวจู่ผลงานของช่างเป๋งซ้ง (Jiu Huang Fozu Deity Sculptures: The Works of Peng Song)

Main Article Content

ณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล

Abstract

บทคัดย่อ


บทความเรื่องนี้เป็นการศึกษากลุ่มประติมากรรมเทพเจ้าจิ่วหวางฝัวจู่ที่เป็นผลงานของช่างเป๋งซ้ง แซ่โอ๊ว ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน โดยสร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 2507-2540 แต่ไม่มีผู้ใดศึกษามาก่อน วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาแรงบันดาลใจของรูปแบบโดยการเปรียบเทียบภาพวาดและประติมากรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งพบในจีนและไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 26 ประกอบกับสืบหาที่มาของลักษณะทางประติมานวิทยาผ่านการศึกษาคัมภีร์และคติความเชื่อของชาวจีน ผลการศึกษาสรุปได้ว่ารูปแบบประติมากรรมจิ่วหวางฯ ของช่างเป๋งซ้ง อาจได้รับแรงบันดาลใจบางส่วนจากศิลปกรรมจิ่วหวางฯ กลุ่มที่สร้างหลังสมัยรัชกาลที่ 5 ขึ้นไปซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในไทย ส่วนประติมานวิทยาจิ่วหวางฯ ของช่างเป๋งซ้งแสดงให้เห็นถึงการนำคติการบูชาดาวเป๋ย์โต่ว (กลุ่มดาวกระบวย) ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของจิ่วหวางฯ มารวมเข้ากับคติการบูชาดาวนพเคราะห์ อาจเป็นผลมาจากคณะสงฆ์อนัมนิกายที่มีบทบาทสำคัญต่อความเชื่อเรื่องเทพเจ้าจิ่วหวางฯ และเทศกาลกินเจ และให้ความสำคัญแก่ดาวนพเคราะห์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจ ทั้งนี้ หากดูจากผลงานของช่างเป๋งซ้งเป็นหลักก็พอสันนิฐานได้ว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 หรือภายในช่วงไม่เกิน 60 ปีที่ผ่านมานี้


Abstract
This article is a study of the most important deity in the Vegetarian Festival known as
Jiu Huang Fozu, created by the sculptor Peng Song during 1964-1997, which is one form of the deity widely popular in various countries today. The research aimed to analyse various aspects which inspired the sculptor by comparing related paintings and sculptures that were found in China and Thailand before the 21st century and analysing the iconography through the study of Chinese scriptures and beliefs. The results of the study are as follows:
1. The Peng Song style of Jiu Huang Fozu deity sculptures was partially inspired by the group of Jiu Huang Fozu sculptures created after the reign of King Rama V, which are likely to exist only in Thailand.
2. The iconography of Jiu Huang Fozu of Peng Song work shows the worship of Ursa Major constellation, which is the original belief in Jiu Huang Fozu, combined with the worship of the Navagraha. The combination may affect only the Anam Nikaya Mahayana in Thailand which gives priority to Ursa Major.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ