Chan Asdaphanorn : Its Relation with the Kings

Authors

  • Matthaneeya Malathong นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวรรณคดีไทย ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

Chan Asdaphanorn, Royal Sword Asdaphanorn, Relation with the Kings, Wat Phrachetuphon (Wat Pho) inscriptions

Abstract

This research article aims to study Chan Asdaphanorn, which is a category of proverbs in Wat Prachetuphon stone inscriptions. The contents consist of morals and good behaviors of men, women, officials and the ruling classes.

Chan Asdaphanorn also contains the good features of the king, which includes the knowledge of integrity. In addition, Chan Asdaphanorn is also associated with the royal sword, Asdaphanorn, which was made during King Rama III’s reign. An eight-monkey figure is carved on the sword. The royal sword is named after the Chan Asdaphanorn and is used in coronations as a symbol of kingship. The meaning behind Chan Asdaphanorn and the sword is that the Monarch must have knowledge of ethics. Chan Asdaphanorn and the Asdaphanorn sword have a related theme: that kingship is endowed with power, wisdom, abilities and manners of a magnificent King.

References

กรมศิลปากร, 2542. หนังสือที่ระลึกพระราชพิธียกจุลมงกุฎและสมโภชพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, 2533. วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม 2. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2554. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฉลองจารึกวัดโพธิ์: มรดกความทรงจําาแห่งโลก วันที่ 24 ธันวาคม 2554-2 มกราคม 2555.

“ฉันท์อัษฎาพานร,” เอกสารต้นฉบับ: จารึก อักษรไทย ภาษาไทย เส้นจาร เลขทะเบียน: -. สถานที่เก็บ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม.

ไทย โลโก้ เลิฟเวอร์, 2555. สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี. ค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2556. จาก http://thailogolover.blogspot.com/2012_03_01_archive.html

ธรรมคามน์ โภวาที. 2509. พระแสงราชศัสตรา. กรุงเทพฯ: กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น.

นาคะประทีป, 2551. สมญาภิธานรามเกียรติ์ และ ชีวิตและผลงานของ “นาคะประทีป”. กรุงเทพฯ: ศยาม.

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, 2548. ตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์. กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม.

ปรัชญา ปานเกตุ, 2551. การศึกษาวิเคราะห์โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปักษ์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2551. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2551. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด.

พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้าหญิง, 2523. สารคดีของ ม.จ. หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล. กรุงเทพฯ: นครธน.

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. พระสูตรและอรรถกถาแปล เล่ม 3 ภาคที่ 1. “สุมังคลวิลาสินี.” กรุงเทพฯ: เฉลิมชาญการพิมพ์.

ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

ส. พลายน้อย (นามแฝง), 2534. เกร็ดโบราณคดี ประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: บํารุงสาส์น.

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, 2481. สาส์นสมเด็จ (ลายพระหัตถ์ของ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ). พระนคร: คลังวิทยา.

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, 2552. บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร, 2545. โคลงโลกนิติ. กรุงเทพฯ: เรือนปัญญา.

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาบําราบปรปักษ์, 2542. โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์.

สุปาณี พัดทอง, 2550. “กษัตริย์ที่ดี ศึกษาจากอรรถกถาชาดกและปัญญาสชาดก.” วรรณวิทัศน์ 7 (พฤศจิกายน): 87-126.

แสงสูรย์ ลดาวัลย์, หม่อมราชวงศ์, 2526. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: สําานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

หรีด เรืองฤทธิ์, 2513. วรรณคดีไทย. พระนคร: เลี่ยงเซียงจงเจริญ.

อรวรรณ ทรัพย์พลอย และ ธีรตา ธีรเดช, 2539. พระแสงราชศัสตราประจําเมือง. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.

Downloads