The Architectural Style of the Tonson Mosque Mihrab and its influence on the Islamic faith

Authors

  • Wasamon Sanasen นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

mihrab, mosque, Islamic art, Muslim

Abstract

A Mihrab is an architectural feature in a mosque used to indicate the direction of Mecca which Muslims face daily for prayer. Due to its significance, the Mihrab needs to be designed with great care.  The modern day Mihrab in the Tonson Mosque was erected when it was restored in 2009. Being the oldest mosque in Bangkok and the religious center for Muslims in the Thonburi area, this restoration aimed to ensure that the Tonson Mosque looked similar to the great Mosques in the Middle East. As such, the Mihrab in the Tonson Mosque has been inspired by Islamic art from Iran and Egypt, both of which are revered for the beauty of their Islamic art, both past and present. The beauty of this Mihrab, however, not only impresses the Tonson Mosque’s members but it also strengthens their faith while they pray. The Mihrab is decorated with text from the Koran giving it an auspicious meaning. It amplifies the Imam’s voice and encourages Muslims by reminding them of God through the use of richly decorated Mihrab images. The Mihrab is adorned with images which symbolize God, along with carved prayers in the middle of the Mihrab, which creates a symbolic image of paradise on the Mihrab.

 

References

เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2554. ศิลปะอิสลาม. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี, จัดพิมพ์เป็นเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 310 314 ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2516. การนมาซตามสุนนะฮ์ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: อักษรสมัย.

ทําเนียบ แสงเงิน, 2557. นักวิชาการศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี และที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์มัสยิดต้นสน. สัมภาษณ์, พฤษภาคม.

บรรจง บินกาซัน, 2542. สารานุกรมอิสลามฉบับเยาวชนและผู้เริ่มสนใจ. กรุงเทพฯ: อัลอะมีน.

ประพลทัศน์ พงษ์ฤทธิพร, 2557. กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเพ็ญสตูดิโอ จําากัด และสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์มัสยิดต้นสน. สัมภาษณ์, สิงหาคม.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอิสลามประจําามัสยิดต้นสน, ม.ป.ป. เอกสารเผยแพร่: มัสยิดต้นสนกับชุมชนบางกอก. ม.ป.ท.

พ. อะหมัดจุฬา, ม.ป.ป. “ใครเปนใคร.” ต้นฉบับตัวเขียน, เอกสารอัดสําเนาโดยธีรนันท์ ช่วงพิชิต.

พัฒนา หลังปูเต๊ะ, 2557. อิหม่ามประจํามัสยิดต้นสน. สัมภาษณ์, พฤษภาคม.

มัรวาน สะมะอูน, 2551. อัลฮะดีษ ชุดที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมานพวงศ์ เสงี่ยม.

วสมน สาณะเสน, 2555. “มิหร็อบ: ศูนย์รวมศรัทธาและหัวใจของมัสยิด.” วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14 [1 (27)]: 69-76.

สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, 2553. พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมความหมายภาษาไทย. มะดีนะฮ์: ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัดเพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน.

สรยุทธ ชื่นภักดี (บรรณาธิการ), 2544. มุสลิมมัสยิดต้นสนกับบรรพชนสามยุคสมัย. กรุงเทพฯ: จิรรัชการพิมพ์.

อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี, 2552. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

Al-Asad M., Frishman M. & Khan H.-U., 1994. The Mosque: History, Architectural Development & Regional Diversity. London: Thames and Hudson.

Canby S., 2005. Islamic Art in Detail. China: C&C Offset Printing.

Carey M., 2010. The Illustrated Encyclopedia of Islamic Art and Architecture. UAE: Lorenz Books.

Grabar O., 1978. The Formation of Islamic Art. Westford, MS: Yale University Press.

Hattstein M. & Delius P., 2004. Islam: Art and Architecture. Cologne: Konemann.

Hillenbrand R., 1994. Islamic Architecture: Form, Function and Meaning. New York: Edinburgh University Press.

Khoury N. N., 1998. “The Mihrab: From Text to Form.” International Journal of Middle East Studies 30 (1): 1-27.

Michell G., 1995. Architecture of the Islamic world: Its History and Social Meaning. London: Thames and Hudson.

Osama M., 2011. Sultan Hassan & Al-Rifa’i Mosques. Retrieved August 4, 2014, from http://www.demotix.com/news/703371/sultan-hassan-al-rifai-mosques#

Peterson A., 1996. Dictionary of Islamic Architecture. London: Routledge.

Roojen P. van, 2009. Persian Designs. Singapore: Pepin Press.

Sarwar R., 2012. Mariyam Zarmani Mosque. Retrieved January 8, 2015, from https://www.flickr.com/photos/rsarwar/6695328653/sizes/l

Downloads