From King Ashoka, the Great Paragon of Virtue, to King Jayavarman VII’s Dedication: Interpretations of the ....

Authors

  • Nipat Yamdate นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจารึกศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

Inscriptions of Aārogyasālā, ideology, Paragon of Virtue

Abstract

This article examines the inscriptions found on the Aārogyasālā from the reign of King Jayavarman VII which were found in Thailand and Laos. These inscriptions represent the ideologies of King Jayavarman VII in relation to his people's difficulty in establishing medical care. The Aārogyasālā or traditional hospital hall containing 102 residences was from the rein of Kingdom of King Jayavarman VII. The Model of the royal duties of King Jayavarman VII, in the welfare of the patient care was influenced by the Great Paragon of Virtue, King Ashoka, who built many hospitals and was considered to be very merciful to all people and creatures.

References

กรมศิลปากร, 2529. จารึกในประเทศไทย เล่ม 4. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

กรมศิลปากร, 2554. แถลงงานคณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทย พุทธศักราช 2554. กรุงเทพฯ: บริษัทไอติงแอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด.

กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, 2543. วัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-อินเดีย. กรุงเทพฯ: ศยาม.

กรมศิลปากร, 2545. อโศกมหาราช และข้อเขียนคนละเรื่องเดียวกัน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศยาม.

ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2557. นานาสารัตถคดีจากจารึกและเอกสารโบราณ. กรุงเทพฯ: กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสํานักหอสมุดแห่งชาติ.

ชะเอม แก้วคล้าย, 2527. จารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7. กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร.

ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร, 2527. จารึกและอักขรวิธีโบราณ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เดวิด แชนด์เลอร์, 2546. ประวัติศาสตร์กัมพูชา A History of Cambodia. (แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร และคณะ). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

ปฏิวัติ วิมลภักดิ์ และพลวัต ตีรมาโนช, 2555. มรดกทางธรรมชาติของประเทศกัมพูชา(Cambodia). Retrieved March 9, 2015, from http://bigmax1.blogspot.com/

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2552. จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสิงห์) รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ผลิธัมม์.

พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก, 2547. การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มหายานสูตราลังการ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

พีรพน พิสณุพงศ์ และสุภาภรณ์ ปิติพร, 2537. “โรงพยาบาลกับสมุนไพรสมัยดึกดําบรรพ์: จากจารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบในประเทศไทย.” ศิลปวัฒนธรรม 15 (5): 118-121.

รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, 2547. “อาโรคยศาลา: ความรู้ทั่วไปและข้อสังเกตเบื้องต้น.” เมืองโบราณ 30 (3): 15-53.

วรณัย พงศาชลากร, 2555. รูปเคารพแห่งวัชรยาน...บุคลาธิษฐานใน “อโรคยศาลา”. Retrieved March 9, 2015, from http://www.oknation.net/blog/voranai/2012/02/03/entry-2

วรรณวิภา สุเนต์ตา, 2548. ชัยวรมันที่ 7: มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา ผู้เนรมิตสถาปนาปราสาทบายนและเมืองนครธม. กรุงเทพฯ: มติชน.

สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า, 2532. “600 ปี แห่งประวัติเมืองพระนครของขอม” ใน ศิลปวัฒนธรรม 10 (6): 110-125.

สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า, 2543. ประวัติเมืองพระนครของขอม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มติชน.

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, หม่อมราชวงศ์, 2543. กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน. กรุงเทพฯ: มติชน.

ส. ศิวรักษ์, 2542. ความเข้าใจเรื่องมหายาน. กรุงเทพฯ: ส่องศยาม จํากัด.

ส. ศิวรักษ์, 2552. ความเข้าใจเรื่องพระเจ้าอโศกและอโศกาวทาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ศูนย์ไทย-ธิเบต.

อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ, 2555. การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อุไรศรี วรศะริน, 2545. “ประวัติศาสตร์กัมพูชา.” ใน ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน (หน้า 47-98). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

Ashoka’s Major Rock Edicts, 2015. Retrieved March 9, 2015, from http://en.wikipedia.org/wiki/Ashoka%27s_Major_Rock_Edicts

Barua B.M., 1995. Asoka and His Inscriptions. 2d ed. Calcutta: New Age Publishers.

Coedès G., 1906.“La stèle de Ta-phrohm.” BEFEO VI: 41-81.

Coedès G., 1941. “ La stèle de Prah Khan d’Ankor.” BEFEO XLI: 255-301.

Coedès G., 1964. Inscriptions du Cambodge Vol.7. Paris : Ecole Francaise D’Extreme-Orient.

Coedès G., 1968. The Indianized States of Southeast Asia. Kuala Lumpur: University of Malaya.

Finot M.L, 1903 “Nots d’Epigraphie.” BEFEO III: 18-33.

Honda M., 1965. The SAY-FONG Inscription of jayavarman VII. Retrieved December 14, 2014, from https://www.jstage.jst.go.jp/article/ibk1952/14/1/14_1_417/_pdf

Jacques C., 2007. The Khmer empire: Cities and Sanctuaries from 5th to the 13th Centuries. Bangkok: River Books.

Johnston E.H., 1995. AšvaghoŞa’s Buddhacarita or Acts of the Buddha. rpt. Delhi: Motilal Banarsidass.

Sicar D.C., 1967. Inscription of Ašoka. Delhi: Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India.

Downloads