วัคซีนชาวพุทธไทย : การศึกษาพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยงานวิจัยพุทธศาสตร์

Main Article Content

ดร.อำนาจ บัวศิริ

บทคัดย่อ

         ส่วนงานวารสารธรรมธารา สำนักการศึกษา วัดพระธรรมกาย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการธรรมธารา ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อเรื่อง  “ วัคซีนชาวพุทธไทย : การศึกษาพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยงานวิจัยพุทธศาสตร์ ” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา SPD 7 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  และได้ให้เกียรติเชิญผู้เขียนเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย  ซึ่งผู้เขียนตอบรับเชิญด้วยความยินดีและเต็มใจ ด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกัน คือ ประการที่ 1  กิจกรรมงานวารสารธรรมธารา เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อการเผยแผ่ความรู้พระพุทธศาสนาอย่างสำคัญยิ่ง  และความรู้ที่เผยแผ่ออกไปนั้น เป็นความรู้ที่มีการประกันคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากระเบียบวิธีการวิจัยและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยคัดสรรก่อนทำการตีพิมพ์ออกมา ประการที่ 2 ประเด็นการสัมมนา ที่ทางส่วนงานวารสารธรรมธารากำหนดขึ้นมา มีความทันยุค ทันสมัย สะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเมืองไทยในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี   ผู้เขียนในฐานะนักวิชาการที่ทำงานรับใช้พระพุทธศาสนามานาน  เห็นควรต้องแสดงบทบาทด้วยความรู้ที่พอมีอยู่ ทำหน้าที่กระตุ้นเตือน ชี้ประเด็นที่เป็นปัญหา และสาเหตุที่มาของปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งเสนอแนวคิด แนวทาง ข้อแนะนำการดำเนินการแก้ไข พัฒนา ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาล ได้รับฟังบ้างตามประเด็นต่าง ๆ ที่เรามีความรู้ความสามารถ  ถือได้ว่าเป็นการแทนคุณแผ่นดินที่เราอยู่อาศัย ได้อีกทางหนึ่ง ประการที่ 3 ความเอาใจใส่อย่างตั้งใจเป็นพิเศษ กอปรกับความพิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบ เอาจริงเอาจังของทีมงานวารสารธรรมธาราที่ร่วมมือกันดำเนินงานในมิตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูได้จากตัวชี้วัดด้านผลงานที่มีคุณภาพ  เป็นเรื่องที่น่ายกย่องชมเชย  จึงต้องมาให้กำลังใจกันถึงสถานที่จัดงาน  ประการสุดท้าย ผู้เขียนจะได้โอกาสประกาศคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นธรรมโอสถ”วัคซีน” ขนานเอกที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีความแข็งแรง เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับ กิเลส  อันเป็นรากฐานอย่างแท้จริงของการเกิด ทุกข์ โศก โรคภัย ที่ปรากฎอยู่ในสภาพปัญหาทั้งปวง    


               และด้วยหลักแห่งพุทธวิธีธรรมวิจัยนี้เอง ที่จะช่วยแนะนำช่องทางปฏิบัติซึ่งเป็นกระบวนการทั้งการป้องกัน การเยียวยา การรักษา การฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้พ้นจากสภาพความมีทุกข์  ไปสู่วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นปรกติสุขได้

Article Details

How to Cite
บัวศิริ ดร.อำนาจ. 2018. “วัคซีนชาวพุทธไทย : การศึกษาพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยงานวิจัยพุทธศาสตร์”. ธรรมธารา 4 (2):1-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/146046.
บท
บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา
Bookmark and Share